3. stopnja

Razpis zlati znak Jožef Stefana 2017

22.11.2016

Zlati znak Jožefa Stefana podeljuje Institut za najodmevnejše doktorate, ki so bili podeljeni mladim raziskovalcem v Republiki Sloveniji v minulih treh letih na področju naravoslovno-matematičnih in tehniških ved ter ved o življenju in so s svojimi objavljenimi dosežki oziroma svojim potencialom za prenos znanja v prakso odmevni v strokovni javnosti.

Izbiro in podelitev bo vodil Odbor za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana pri Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. V primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev oziroma nepopolne dokumentacije Odbor za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana nepopolnih predlogov ne bo obravnaval. Odločitve Odbora so dokončne.

Institut podeli vsako leto največ tri nagrade zlati znak Jožefa Stefana.

Nagrade za leto 2017 bodo podeljene na slovesnosti ob obletnici rojstva Jožefa Stefana, predvidoma 22. marca 2017.

Predlogi na razpis morajo prispeti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – predlog« in navedbo »ZA ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA«, ne glede na način prenosa pošiljke, do vključno 6. januarja 2017 do 15. ure na naslov: Institut »Jožef Stefan«, vložišče, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Predlogi naj bodo v elektronski obliki (USB-ključek ali CD), izjemoma so lahko tudi v papirni (en izvod). Podrobna navodila in razpisne pogoje dobite na Institutu »Jožef Stefan«, po tel. 01/4773-522 in http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

ZLATI ZNAK JOŽEF STEFAN16