Fakulteta v medijih

Datum objave: 20.12.2016

S 25. novembrom je s podpisom pogodbe med vsemi deležniki uradno stekel slovensko-japonski demonstracijski projekt s področja pametnih omrežij NEDO, vodja katerega je s 1. septembrom formalno postal mag. Gregor Omahen. Japonsko-slovenski demonstracijski projekt pametnih skupnosti in pametnih omrežij zajema tri področja. Prvo področje je razvoj in prikaz delovanja integriranega sistema upravljanja distribucijskih omrežij za skupno uporabo slovenskih distribucijskih podjetjih, drugo področje zajema razvoj in prikaz delovanja integriranih rešitev na področju upravljanja porabo, s katerimi bo možno transparentno in nediskriminatorno vključevanje odjemalcev v sistemske storitve, tretje področje pa zajema uvedbo in prikaz delovanja sistema celostnega upravljanja energijo, ki bo omogočal nadzor in vodenje celostne preskrbe energijo v urbanih področjih. "Projekt je plod gospodarskih aktivnosti med Slovenijo in ]aponsko. Začel se je že leta 2013, ko sta japonska razvojna agencija NEDO in tedaj še slovenska TIA podpisali pismo o nameri o proučitvi možnosti za izvedbo demonstracijskega projekta s področja pametnih omrežij. Projekt naj bi ob sodelovanju japonskega podjetja Hitachi in slovenske industrije na področju pametnih omrežij izvedel demonstracijo najnaprednejših tehnologij s področja distribucije električne energije in sistemov upravljanja z električno energijo. Potem je sledila japonska študija stanja Sloveniji, ki jo je izdelal Hitachi. Ta podaja tudi ugotovitve, kaj bi bilo smiselno narediti. Potem je leta 2015 sledilo novo pismo o nameri med takratno agencijo SPIRIT na slovenski in agencijo NEDO na japonski strani o izvedbi dveh ločenih študij izvedljivosti. Aktivno sem bil vključen v ta proces - slovenska študija izvedljivosti je nastajala okviru Fakultete za elektrotehniko, hkrati pa se je delo začelo tesneje koordinirati z japonskimi kolegi," je dejal mag. Gregor Omahen.