Javno naročilo za dobavo, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE

Javno naročilo za dobavo, upravljanje in vzdrževanje WiFi omrežja na UL FE

Datum objave: 06.08.2020

Naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o naročilu po odprtem postopku oddaje naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za dobavo, upravljanje in vzdrževanje WiFi-omrežja na UL FE za obdobje 4 let.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Rok za ponudnikova vprašanja je 28. 8. 2020 do 10.00.

Rok za prejem ponudb je 7. 9. 2020 do 9. ure preko sistema e-JN.

Ogled prostorov naročnika ter obstoječega IKT-sistema naročnika bo za zainteresirane ponudnike možen v torek, 25. 8., od 10.00 dalje. Zainteresirani ponudniki se za uro termina dogovorijo s sporočilom na e-naslov dekanat@fe.uni-lj.si.

Na podlagi določila javnega razpisa in tehničnih značilnosti, objavljenih v razpisu, bo naročnik ugotavljal ustreznost ponudbe in izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Ponudba mora v celoti ustrezati vsem navedenim tehničnim specifikacijam in zahtevam naročnika, pri čemer morajo biti specifikacije razvidne iz ponudbi priložene dokumentacije.

Rok za izvedbo predmetnega naročila je 90 dni od podpisa okvirnega sporazuma.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na naslovu e-JN.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 7. 9. 2020 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom ODDANO.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 9. 2020 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu e-JN.

Razpisna dokumentacija_Wifi.pdf

Obrazci.docx

Pogodba_WiFi.docx

Ponudbeni predračun WiFi.xlsx

ESPD datoteka