Informacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Stančin Sara
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64122Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Osnovni pojmi o informacijskih sistemih in njihova uporaba (informacije, podatki in znanje, podatkovni viri). Strukturiran zapis podatkov, informacij in znanja (osnovni in kompleksni podatkovni tipi, meta podatki, tabelarični zapis podatkov, povezave (relacije med podatki), podatkovni model). Shranjevanje podatkov (skladovnice podatkov, podatkovni strežniki, skladišča podatkov). Uporaba in vzdrževanje podatkov ter upravljanje z njimi. Poizvedbe (jeziki za poizvedbe, iskanje po tekstu, iskanje multimedijskih vsebin, ključne besede, rudarjenje podatkov, iskanje po tekstovnih podatkih). Zaščita podatkov. Orodja za delo s podatki (neposredno povezovanje, vmesniki za povezovanje, oddaljen dostop odjemalec/strežnik). Trinivojskao arhitektura (splet, aktivne strežniške aplikacije, spletne storitve).

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja informacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke in spadajo v splošno izobrazbo inženirja v informacijski družbi. Predmet podaja pregled informacijskih sistemov, postopkov njihovega načrtovanja in upravljanja, ter različnih orodij za vzdrževanje podatkov in poizvedbe po podatkih. Snov predstavlja zaključeno celoto, zanimivo za vse študente elektrotehnike, hkrati pa je dobra osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij, kjer se določeni deli snovi predmeta obravnavajo bolj poglobljeno.

Predvideni študijski rezultati:

Osnove uporabe in delno načrtovanja informacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

  • predavanja,
  • laboratorijske vaje,
  • delo doma.

Gradiva

  1. T. Vidmar, Informacijsko komunikacijski sistem, Pasadena, Ljubljana 2002.
  2. A. Silberschatz et al, Database Systems Concepts, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija