Praktično usposabljanje

Študenti visokošolskega strokovnega študija opravljajo v 3. letniku praktično usposabljanje z namenom, da svoje znanje čim bolj prilagodijo potrebam gospodarstva in javnega sektorja. S tem se usposobijo do take mere, da so se ob zaposlitvi sposobni produktivno vključiti v delo v podjetjih in ustanovah. Podjetja pa s tem dobijo možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Praktično usposabljanje traja 3 mesece in se prične v začetku 6. semestra. Poteka pod vodstvom fakultetnih mentorjev in mentorjev v izbranih podjetjih. Izvaja se v podjetjih in ustanovah oziroma njihovih oddelkih s pretežno elektrotehničnimi področji dela ali pa v podjetjih, ki zaradi infrastrukturnih dejavnosti potrebujejo elektrotehnične kadre. Podjetje za praktično usposabljanje si študent praviloma poišče sam ali pa mu pri tem pomaga koordinator praktičnega usposabljanja na FE.

Vsebino praktičnega usposabljanja določa program, ki ga za posameznega študenta sestavijo v podjetju in ga potrdi fakulteta. Ob zaključku praktičnega usposabljanja izdela študent zaključno poročilo o izvedbi posameznih nalog. Poročilo in kakovost opravljenih nalog sta osnova za oceno praktičnega usposabljanja. Oceno določi fakultetni mentor v sodelovanju z mentorjem v podjetju in s pomočjo predloženega poročila. Podjetje pa ob koncu izda potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju.

Podjetje študentu dodeli mentorja praktičnega usposabljanja in mu oskrbi prehrano na delovnem mestu. Denarna nagrada  naj bo v skladu s študentovo prizadevnostjo. Medsebojne obveznosti fakultete, študenta in podjetja se podrobneje opredelijo s pogodbo o praktičnem usposabljanju.

 

V letošnjem študijskem letu smo v okviru praktičnega izobraževanja začeli izvajati delavnice za študente, ki jih organiziramo v sodelovanju s Kariernim centrom UL:

1. delavnica Pisna predstavitev delodajalcu:

 • 4.1.2017 ob 12. uri v diplomski sobi
 • 5.1.2017 ob 8.30 v diplomski sobi
 • 10.1.2017 ob 12.30 v diplomski sobi

2. delavnica Razgovor:

 • 17.1.2017 ob 8.30 v predavalnici 9
 • 19.1.2017 ob 12.30 v diplomski sobi
 • 25.1.2017 ob 11.30 v predavalnici 4

 

Naloge sodelujočih pri praktičnem usposabljanju

Študent:

Poišče podjetje za praktično usposabljanje. Če sam ne uspe najti podjetja, mu pomaga koordinator praktičnega usposabljanja; pomagajo mu lahko tudi učitelji.

 • med usposabljanjem poroča o svojem delu obema mentorjema
 • ob zaključku usposabljanja izdela zaključno poročilo.

 

Fakultetni mentor:

 • skupaj z mentorjem v podjetju usklajuje izvedbo programa,
 • pregleda zaključno poročilo in oceni študenta.

 

Mentor v podjetju med izvajanjem usposabljanja skrbi za študenta:

 • seznani ga s podjetjem in njegovim področjem dela,
 • seznani ga s pravicami in dolžnostmi v času usposabljanja,
 • skrbi za ustrezne delovne pogoje študenta (npr. prehrana, varstvo pri delu),
 • skrbi za izvajanje usposabljanja v skladu z dogovorjenim programom (dodeljuje naloge, preverja rezultate dela).

 

Koordinator praktičnega usposabljanja () izvaja dela, povezana s praktičnim usposabljanjem:

 • sprejema prijave študentov za praktično usposabljanje in jim svetuje,
 • izbira primerna podjetja, ki so pripravljena sprejeti študente na praktično usposabljanje,
 • pripravlja pogodbe o usposabljanju med podjetji, študenti in FE,
 • nadzira izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • skrbi za stike s podjetji, v katerih se študentje usposabljajo,
 • pregleda poročila o praktičnem usposabljanju.

 

Potek aktivnosti  in roki

Prijava k praktičnemu usposabljanju
Študent odda prijavnico za praktično usposabljanje koordinatorju praktičnega usposabljanja. Koordinator študentom svetuje pri izbiri podjetja. Zaželeno je, da študent v prijavnici opiše tudi svoje znanje s področja elektrotehnike (npr. projektiranje, programiranje …).
Rok: 15. januar.

 

Izbor podjetja in mentorja v podjetju ter priprava programa praktičnega usposabljanja.
Podjetje, v katerem se bo praktično usposabljal, si študent praviloma poišče sam, vendar ob soglasju fakultete. Pri tem mu pomaga koordinator. Podjetje študentu dodeli mentorja, ki ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe in izkušnje z ustreznega področja elektrotehnike. Študent se do navedenega roka pogovori s koordinatorjem v zvezi z izborom podjetja in mentorja v podjetju. Podjetje svojo pripravljenost za sodelovanje potrdi s prijavnico. Vsebino praktičnega usposabljanja določa program, ki ga pripravijo v podjetju. Da bi podjetjem olajšali pripravo programa, so za vsako smer študija pripravljeni obrazci, ki omogočajo enostavni in pregledni opis del, ki jih bo opravljal študent na praktičnem usposabljanju. V podjetju lahko skupaj s študentom predlagajo tudi mentorja na FE. Pri izbiri mentorja svetuje tudi koordinator.
Rok: 15. februar

 
Podpis pogodbe o praktičnem usposabljanju
Medsebojne obveznosti študenta, podjetja in FE se določijo s pogodbo o praktičnem usposabljanju. Pogodbe pripravlja in posreduje v podpis koordinator.
Rok: druga polovica februarja

 

Izvajanje praktičnega usposabljanja
Praktično usposabljanje se pričenja med 15. februarjem in 30. aprilom. Za preložitev začetka praktičnega usposabljanja (po 1. maju) je potrebno soglasje študijske komisije. Ob zaključku praktičnega usposabljanja izdela študent zaključno poročilo, ki naj bo izdelano po predpisanem navodilu. Zaželeno je, da študent med praktičnim usposabljanjem, če je možno, izdela diplomsko nalogo.

 

Zaključno poročilo in ocena praktičnega usposabljanja
Študent izdela zaključno poročilo v treh izvodih in ga po predpisanem navodilu odda najkasneje 15 dni po končanem praktičnem usposabljanju. Poročilo pregledata fakultetni mentor in koordinator v sodelovanju z mentorjem v podjetju. Na osnovi zaključnega poročila in kvalitete izvedenih nalog podata fakultetni mentor in koordinator v sodelovanju z mentorjem v podjetju končno oceno uspešnosti praktičnega usposabljanja. En izvod zaključnega poročila zadrži fakultetni mentor, en izvod mentor v podjetju, en izvod pa shrani koordinator praktičnega usposabljanja. Poročila o praktičnem usposabljanju niso javna. Študent, ki ne odda končno obliko poročila o praktičnem usposabljanju v roku treh mesecev po zaključku praktičnega usposabljanja, mora ponovno opravljati praktično usposabljanje.
Rok: 3. mesece po zaključku praktičnega usposabljanja (skrajni rok).

Prijavnica

 

Senat FE je na 15. redni seji dne 11. 1. 2007 sprejel sklepa, ki urejujeta rok oddaje poročil o praktičnem usposabljanju (Oddaja poročil o praktičnem usposabljanju na oglasni deski FE). Sklep št. 19 določa, da mora študent, ki ni oddal ustreznega poročila o praktičnem usposabljanju v roku treh mesecev po zaključku praktičnega usposabljanja ponovno opravljati praktično usposabljanje. To pomeni, da mora študent v tem času (treh mesecev oddati poročilo v tiskani obliki (z vsemi potrebnimi popravki) in pridobiti ustrezno (pozitivno) oceno mentorja na FE. Sicer pa se mora prva verzija poročila (lahko je v e-obliki) oddati najkasneje dva tedna po zaključku praktičnega usposabljanja.