Praktično usposabljanje

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE  NA ŠTUDIJU MULTIMEDIJSKIH KOMUNIKACIJ

Študenti visokošolskega strokovnega študija opravljajo praktično usposabljanje z namenom, da svoje znanje čim bolj prilagodijo potrebam gospodarstva in javnega sektorja. S tem se usposobijo do take mere, da so se ob zaposlitvi sposobni produktivno vključiti v delo v podjetjih in ustanovah. Podjetja pa s tem dobijo možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Praktično usposabljanje traja 3 mesece in se prične v začetku 6. semestra. Poteka pod vodstvom fakultetnih mentorjev in mentorjev v izbranih podjetjih. Izvaja se v podjetjih, ustanovah in zavodih oziroma njihovih oddelkih s pretežno multimedijskih področji dela ali pa v podjetjih, ki zaradi infrastrukturnih dejavnosti potrebujejo kadre s področja multimedijskih komunikacij. Podjetje za praktično usposabljanje si študent praviloma poišče sam in mu pri tem svetuje mentor FE.

Vsebino praktičnega usposabljanja določa program, ki  ga za posameznega študenta sestavijo v podjetju in ga potrdi fakulteta. Ob zaključku praktičnega usposabljanja izdela študent zaključno poročilo o izvedbi posameznih nalog. Poročilo in kakovost opravljenih nalog sta osnova za oceno praktičnega usposabljanja. Oceno določi fakultetni mentor v sodelovanju z mentorjem v podjetju in s pomočjo predloženega poročila. Podjetje pa ob koncu izda potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju.

Podjetje študentu dodeli mentorja praktičnega usposabljanja in mu oskrbi prehrano na delovnem mestu. Denarna nagrada  naj bo v skladu s študentovo prizadevnostjo. Medsebojne obveznosti fakultete, študenta in podjetja se podrobneje opredelijo s pogodbo o praktičnem usposabljanju.

 

Naloge sodelujočih pri praktičnem usposabljanju

Študent:

 • poišče podjetje za praktično usposabljanje.
 • med usposabljanjem poroča o svojem delu obema mentorjema
 • ob zaključku usposabljanja izdela zaključno  poročilo.

 

Fakultetni mentor:

 • skupaj z mentorjem v podjetju usklajuje izvedbo programa,
 • pregleda zaključno poročilo in oceni študenta.

 

Mentor v podjetju med izvajanjem usposabljanja skrbi za študenta:

 • seznani ga s podjetjem in njegovim področjem dela,
 • seznani ga s pravicami in dolžnostmi v času usposabljanja,
 • skrbi za ustrezne delovne pogoje študenta (npr. prehrana, varstvo pri delu),
 • skrbi za izvajanje usposabljanja v skladu z dogovorjenim programom (dodeljuje naloge, preverja rezultate dela).

 

Koordinator praktičnega usposabljanja () izvaja organizacijsko delo, povezano s praktičnim usposabljanjem:

 • sprejema prijave študentov za praktično usposabljanje in jim svetuje,
 • pripravlja pogodbe o usposabljanju med podjetji, študenti in FE,
 • nadzira izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • skrbi za stike s podjetji, v katerih se študentje usposabljajo.

 

Potek aktivnosti in roki

Prijava k praktičnemu usposabljanju

Študent odda prijavnico za praktično usposabljanje koordinatorju praktičnega usposabljanja. V prijavnici so podatki:

 • o podjetju, kjer bo opravljal praktično usposabljanje,
 • o mentorju na FE,
 • o mentorju v gospodarski družbi oziroma ustanovi,
 • o temi praktičnega usposabljanja.

Izbor podjetja in mentorja v podjetju

Podjetje, v katerem se bo praktično izobraževal, si študent praviloma poišče sam, pri tem mu svetuje mentor FE, ki tudi oceni primernost praktičnega usposabljanja v izbranem podjetju. Podjetje študentu dodeli mentorja, ki ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe in izkušnje z ustreznega področja. Podjetje svojo pripravljenost za sodelovanje potrdi z izjavo.

Priprava programa praktičnega usposabljanja

Vsebino praktičnega usposabljanja določa program, ki ga pripravijo v podjetju. Kratek povzetek programa praktičnega usposabljanja se vpiše v prijavnico. V podjetju lahko skupaj s študentom predlagajo tudi mentorja na FE.

Podpis pogodbe o praktičnem usposabljanju

Medsebojne obveznosti študenta, podjetja in FE se določijo s pogodbo o praktičnem usposabljanju. Pogodbe pripravlja in posreduje v podpis koordinator.

Izvajanje praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje se pričenja po zaključku drugega letnika in traja 3 mesece. Ob zaključku praktičnega usposabljanja izdela študent zaključno poročilo, ki naj bo izdelano po predpisanem navodilu.

Zaključno poročilo in ocena praktičnega usposabljanja

Študent izdela zaključno poročilo v treh izvodih. Poročilo pregleda fakultetni mentor v sodelovanju z mentorjem v podjetju. Na osnovi zaključnega poročila in kvalitete izvedenih nalog poda fakultetni mentor v sodelovanju z mentorjem v podjetju končno oceno uspešnosti praktičnega usposabljanja. En izvod zaključnega poročila zadrži fakultetni mentor, en izvod mentor v podjetju, en izvod pa shrani koordinator praktičnega usposabljanja. Poročila o praktičnem usposabljanju niso javna. Študent, ki ne odda končno obliko poročila o praktičnem usposabljanju v roku treh mesecev po zaključku praktičnega usposabljanja, mora ponovno opravljati praktično usposabljanje.

Rok: 3. mesece po zaključku praktičnega usposabljanja (skrajni rok).

 

Prijavnica