Zaščita in vodenje EES

Visokošolski učitelji: Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64284Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Sekundarni elektroenergetski sistem, lastnosti zaščitnega sistema, redundanca, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita generatorjev, zaščita transformatorjev, zaščita zbiralk, zaščita vodov, digitalna zaščita, sistemska zaščita.

Elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja (vodenje omrežja, vodenje proizvodnje, nadzor sigurnosti sistema, simulator, ostale funkcije vodenja), organizacija vodenja (nivoji vodenja, konfiguracija in struktura sistema vodenja, povezava s sistemom vzdrževanja), standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Cilji in kompetence:

Študentje si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju sekundarnih elektroenergetskih sistemov s poudarkom na sistemih zaščite in vodenja. Spoznali bodo osnovne fizikalne principe delovanja zaščitnih naprav, razvoj zaščitne tehnike in sistemov vodenja, avtomatizacije, načinov ščitenja posameznih elementov in delov elektroenergetskega sistema v okviru sistemske zaščite. Spoznali bodo vlogo instrumentnih transformatorjev, pomen redundance pri zaščiti, funkcije vodenja, vlogo in razvoj podatkovnih omrežij, obdelavo podatkov, komunikacijske povezave, standarde in protokole.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel koncepte ščitenja elementov elektroenergetskega sistema in delovanja sistema vodenja elektroenergetskega sistema. Pridobljeno znanje bo študent sposoben nadgraditi v praksi.

Uporaba:

Širši pregled na področju zaščite in vodenja elektroenergetskega sistema, zaščite posameznih elementov, funkcij vodenja v centru vodenja, vloge zaščitnih sistemov in sistemov vodenja pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo in varnim obratovanjem.

Prenosljive spretnosti:

Sposobnost sodelovanja pri vzpostavljanju zaščitnih sistemov in sistemov vodenja ter avtomatizacije.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Gradiva

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš:et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika