Seminar iz elektronike

Visokošolski učitelji: Jankovec Marko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64290Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev.

Vsebina:

 1. Specifikacije izdelka. Časovni in finančni plan. Uporaba računalniškega planiranja in izdelava plana. Optimizacija časa od ideje do trga. Razpoložljive tehnologije za izdelavo tiskanih vezij. Izbira tehnologije glede na kompleksnost in specifikacije izdelka.
 2. Zbiranje virov: strokovna literatura, internet, informacije firm. Upoštevanje varnostnih in EMC standardov. Blok shema elektronskega in programskega dela. Izbira elektronskih in mehanskih komponent vezja.
 3. Izdelava električnega načrta s standardnim načrtovalskim programom. Lista povezav, dokumentiranje načrta.
 4. Načrtovanje testiranja: testne točke, testna procedura, testiranje tiskanega vezja (povezave). Testirne naprave in programsko testiranje. Vrste in odpravljanje napak.
 5. Izdelava načrta tiskanega vezja s standardnim načrtovalskim programom. Izhodne datoteke in pregledovanje vezja. Povezava načrtovalca z izdelovalcem tiskanih vezij. Tehnologije za izdelavo prototipnih tiskanih vezij.
 6. Dokumentiranje projekta. Finančna rekapitulacija. Predstavitev projekta: izdelava predstavitvenega okolja, tehnična oprema predstavitve. Nastop pred občinstvom. Elementi govornega nastopa. Uporaba AV pripomočkov

Cilji in kompetence:

Seminar združuje znanja strokovnih predmetov celotnega študija in omogoča študentu praktičen preizkus lastnega načrtovanja in realizacije elektronske naprave.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:Študent je sposoben samostojnega načrtovanja preprostega elektronskega izdelka, ob uporabi znanj, pridobljenih v času študija.

Uporaba:Uporaba znanj s področja strokovnih predmetov za praktično realizacijo elektronskega sistema.

Refleksija:Opazovanje in soočanje s procesom kontaktiranja s proizvajalci komponent in tiskanih vezij. Upoštevanje vpliva finančnih elementov na načrtovanje.

Prenosljive spretnosti:Realizacija elektronskega vezja od zasnove do testiranja. Izdelava ustrezne tehnične dokumentacije in predstavitev izdelka pred kritičnim občinstvom.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • projektno delo.

Gradiva

 1. Mark I. Montrose, Printed Circuit Board Design Techniques for EMC Compliance, Wiley-Interscience IEEE, ISBN 0-7803-5376-5, New York, 2000.
 2. Tehnična dokumentacija programov za načrtovanje električnih in tiskanih vezij. / Technical documentation of PCB design software.
 3. Spletne strani izdelovalcev elektronskih in elektromehanskih komponent. / Web pages of manufacturers of electronic parts and ICs.
 4. Spletne strani distributerjev elektronskih in elektromehanskih komponent. / Web pages of the distributors of electronic parts and ICs.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika