Pogoji za dokončanje

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Pogoj za napredovanje v 3. letnik doktorskega študija je potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice, in opravljene obveznosti organiziranih oblik študija, razen predstavitve raziskovalnih rezultatov in zagovora doktorske disertacije. Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 KT) in soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije. 

Določbe o prehodih med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na doktorskem študijskem programu tretje stopnje Elektrotehnika. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študijski program tretje stopnje Elektrotehnika bo individualno obravnaval Senat Fakultete za elektrotehniko, na podlagi utemeljenega predloga Znanstveno raziskovalne komisije Fakultete za elektrotehniko, ki bo vloge študentov reševala individualno ter skladno s 181. do 189. členi Statuta Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE. Članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

Skladno z 9. členom Pravil o doktorskih disertacijah mora doktorand izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

  • imeti objavljen oziroma v objavo sprejet najmanj en izvirni znanstveni članek iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE, pri čemer se revija uvršča v zgornje tri četrtine glede na faktor vpliva znotraj področja ali
  • imeti objavljena oziroma v objavo sprejeta najmanj dva izvirna znanstvena članka iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE ali
  • imeti objavljen oziroma v objavo sprejet najmanj en izvirni znanstveni članek iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE in najmanj en patent iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom, podeljen pri uradu, ki opravlja popolni preizkus patentne prijave.

Revija s faktorjem vpliva po SCIE je revija, ki ima faktor vpliva po bazi JCR večji od nič. Uvrstitev revije glede na faktor vpliva se preverja na dan objave članka ali na dan oddaje članka v recenzijo. Možnosti za dokončanje posameznih delov programa ni. 

 

Pogoje za dokončanje 3-letnega doktorskega študija določa Pravilnik o doktorskem študiju UL:

66. člen

Doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe, dokončajo študij na teh študijskih programih z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta, vendar najpozneje do konca študijskega leta 2025/2026.