2. stopnja

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

20.01.2017

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2016 dalje, do vključno 30. 9. 2017.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 8. 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.  

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2017.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk. 

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 218. javni razpis«.

Več o razpisu.