Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija,

potrjena na Senat FE, UL dne 07. 05. 2015

 

Po Zakonu o visokem šolstvu (66. in 70. člen) in Statutu UL (153. člen in 238. ter 239. člen Statuta UL), imajo študentje naslednje pravice:

 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom,
 • študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka,
 • študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze,
 • študentom, ki imajo status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika in status študenta s posebnimi potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja, bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta,
 • študentu se lahko iz upravičenih razlogov status tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta, odloča komisija za reševanje vlog, imenovana s strani študijske komisije FE.

 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic, mora študent oddati:

1. vlogo za uveljavljane upravičenih razlogov najkasneje 1 mesec po prenehanju težave in najkasneje do 01. 09., skupaj z dokazili v študijskem sektorju;
2. prošnjo za uveljavljanje navedenih pravic na naslov fakultete, najkasneje do 01. 09. tekočega leta (študent mora predhodno oddati vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov).

 

1. Vloga, prošnja in roki za oddajo

Vloga in prošnja sta dostopni na spletni strani fakultete, študent pa jih lahko dobi tudi v pisarni študijskega sektorja. 

Prošnje morajo biti pravočasne. Študent odda:

 1. vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov mora študent vložiti najkasneje 30 dni po zaključenih razlogih nesposobnosti za študij (iz zdravstvenih razlogov, po rojstvu živorojenega otroka, po pridobitvi potrdila iz 238. člena Statuta za študente športnike, priznane umetnike, študente s posebnimi potrebami, po pridobitvi nagrade, na podlagi katere uveljavlja pravico), vendar ne kasneje kot do 01. 09. za študijsko leto.
 2. prošnjo za izjemni vpis v višji letnik. Študent lahko vloži prošnjo, če ni opravil zahtevanih obveznosti, le v primeru, če je pravočasno oddal vlogo za uveljavljenje upravičenih razlogov in opravil vsaj 75% obveznosti, potrebnih za napredovanje po študijskem program oziroma za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov, najkasneje do 15. 09.

Obravnavane bodo samo prošnje študentov, ki bodo pravočasno oddali vloge za uveljavljanje upravičenih razlogov.

 

2. Vsebina prošnje

2.1. Vpis v višji letnik

Kadar študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, kadar je za to najavil upravičene razloge, vendar le, če je opravil vsaj 75% obveznosti, potrebnih za napredovanje po študijskem programu.

Upravičeni razlogi so npr.:

 • materinstvo,
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

 

2.2. Podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov

V primerih, ko zakon tako določa, se v primeru najavljenih upravičenih razlogov status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,
 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer (velja od 2012/13 dalje),
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

 

Upravičeni razlogi so npr:

 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • poseben status študenta.

Prošnji mora študent priložiti dokazila, ki utemeljujejo razlog za oddajo prošnje na podlagi Statuta UL oziroma zdravniška potrdila o nezmožnosti študija v določenem časovnem obdobju.

Zdravniško potrdilo mora vsebovati opis bolezni in čas trajanja bolezenskega stanja oziroma navedbo poškodbe in čas okrevanja po poškodbi.

 

Opozarilo: Komisija kot opravičen razlog za izjemen vpis ali podaljšanje statusa zdravniških potrdil ne bo upoštevala:

 • brez zgoraj navedenih elementov (ne zadošča npr. zgolj pavšalna navedba, da študent ni bil sposoben za študij ali da je študent imel »večje zdravstvene težave«),
 • brez jasno z datumi (dan, mesec in leto) opredeljenega časovnega obdobja, v katerem študent ni bil sposoben za študij (navedb kot, npr. »študent v poletnem semestru ni bil sposoben za študij«, komisija ne bo upoštevala);
 • če ugotovi, da je zdravniško potrdilo ponarejeno ali kupljeno. Takšno razkritje ima lahko za posledico sprožitev disciplinskega in kazenskega postopka zoper zdravnika in disciplinskega postopka zoper študenta.

 

3. Razlogi za oddajo prošnje

Primeroma navedene razloge za izjemen vpis oziroma podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov določa prvi odstavek 153. člena.

Študenti morajo k prošnjam priložiti ustrezna dokazila:

 1. Materinstvo: Izpisek iz rojstne matične knjige za otroka.
 2. Daljša bolezen: Potrdilo zdravnika, ki dokazuje, da je nezmožnost za študij v zadnjem letu trajala najmanj 3 mesece. Potrdilo osebnega zdravnika ne zadostuje, temveč mora študent priložiti dokazila o zdravljenju v bolnici ali mnenje specialista, iz katerih je natančno razvidno, koliko časa je trajala popolna nezmožnost za študij zaradi bolezni oziroma mora v dokazilu o zdravljenju ali mnenju specialista pisati konkretno katere težave oz. bolezni ima kandidat ali da gre za permanentne zdravstvene težave, ki bistveno vplivajo na študentovo sposobnost za študij. Dokazila morajo biti predložena fakulteti najkasneje 30 dni po prenehanju bolezni ali nezmožnosti za študij oziroma najkasneje do 01. 09.
 3. Izjemne družinske in socialne okoliščine: Potrdilo Centra za socialno delo, ki dokazuje, da so ti razlogi v zadnjem letu bistveno vplivali na uspešnost opravljanja študijskih obveznosti.
 4. Priznan status osebe s posebnimi potrebami: Odločba Centra za socialno delo ali Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov, Odločba pristojne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o usmeritvi oziroma Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 5. Sodelovanje na vrhunskih strokovnih in kulturnih prireditvah v državnem ali mednarodnem merilu: Potrdilo organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega so razvidni vrsta, čas in trajanje prireditve.
 6. Sodelovanje na vrhunskih športnih prireditvah: Potrdilo o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije in potrdilo o sodelovanju na vrhunski športni prireditvi v zadnjem letu.
 7. Aktivno sodelovanje v organih Univerze in študentske organizacije: Potrdilo ustreznega organa Univerze z navedbo funkcije študenta v organih UL ali ŠO ter potrdilom o prisotnosti na sejah ter z mnenjem študentskega sveta fakultete ali študentske organizacije na fakulteti.

 

4. Pritožbe

Zoper odločbo komisije ima študent pravico do pritožbe na Senat članice v osmih dneh po obvestilu o odločitvi komisije.

Pritožbo lahko vloži študent, ki meni, da je pri odločanju o njegovi prošnji prišlo do:

 1. zmotne ugotovitve dejanskega stanja,
 2. napačne uporabe materialnega prava,
 3. bistvenih kršitev postopka.

Kolegij dekana je na podlagi pojasnila UL, da se lahko zaračunava prispevek za izdajo sklepov oz. odločb v postopkih, ki se nanašajo na vloge za izredno napredovanje študentov v višji letnik oz. podaljšanje statusa študenta (izjema v postavki 7.4 cenika vpisnine in prispevkov za študijsko leto 2015/2016 na UL), sprejel sklep, da FE za študijsko l. 2015/2016 zaračunava le zavrnitvene odločbe na drugi stopnji odločanja, ki jih potrdi Senat FE (cena je skladno s cenikom UL 89,40 EUR).