Navodila za oddajo poročila

Navodila za oddajo poročil praktičnega usposabljanja za študente Aplikativne elektrotehnike in Multimedijskih komunikacij

Študenti morajo oddati poročilo o praktičnem usposabljanju ob koncu praktičnega usposabljanja, oziroma najkasneje 14 dni po zaključku. Poročilo se odda v dveh izvodih, eden izvod koordinatorju, eden izvod mentorju na FE. Obenem mora študent oddati tudi Predlog ocene oziroma Potrdilo o praktičnem usposabljanju v dveh izvodih (predlagam, da študent zadrži original in naredi dve kopiji). Pred tiskanjem poročila mora študent poslati poročilo v e-obliki v predogled koordinatorju in mentorju. Poročila se lahko oddajo tudi izven časa govorilnih ur, po dogovoru s koordinatorjem.

Pozorni bodite na ponavljajoče napake v poročilih:

Napačni nazivi mentorjev -> pred imenom se pišejo le znanstveni nazivi (dr., mag.) in habilitacije (prof., doc., pred., as.)

pravilno torej:                                         prof. dr. Janez  Profesor

ali                                                             doc. dr. Janez  Docent

in                                                              Janez Mentor, univ. dipl. inž. el.

(vedno pišemo inž. in ne ing.!)

Kazalo: razmak med vrsticami kazala mora biti 1.5, kot pri tekstu poročila, uporabite enako velikost črk kot v tekstu (12), izogibajte se velikih tiskanih črk, povdarite samo naslove poglavij.
Obojestranska poravnava!
 

Literatura, viri:  primer ustreznega navajanja:

  1. Spletna stran Fairchild, polprevodniki (18.3.2011) http://www.fairchildsemi.com/tree/power-management/mosfets/discrete-mosfets/.
  2. Tjaša Pečnik, »E- izobraževanje kot alternativna oblika izobraževanja zaposlenih«, Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2005.
  3. N. Mohan, T. M. Undeland,W. P. Robbins, Power electronics, SE, John Wiley&Sons, New York 1994 
  4. L. Gyergyek, Teorija linearnih električnih vezij in električni fltri, Založba FE, 1974

(pri spletnih virih obvezno navedite datum dostopa).

Podnapisi pod slikami, primer oblike:  Slika 1: Vezje generatorja. ali Slika 2.1: Vezje generatorja. so vedno pod slikami (razmak od slike najmanj ena vrstica) in poravnani na sredino. Prav tako mora biti razmak med podnapisom slike in tekstom vsaj ena vrstica. Seveda so tudi slike poravnane na sredino. Za podnapise slik praviloma uporabljamo enake črke, kot v tekstu poročila (neboldirane, črne). Napisi za tabele so vedno nad tabelo, primer oblike: Tabela 1:  ali Tabela 1.
Če uporabite sliko ali tabelo iz nekega vira označite to na koncu napisa ali podnapisa  z zaporedno številko vira, npr. [5].
Poročilo, ki ga pošljete v predogled označite: »Priimek/prva črka imena/14AE.doc« (primer: NovakJ15AE.doc).