Študijski koledar

V skladu s predlogom Senata Univerze v Ljubljani se organizirano vzgojno izobraževalno delo izvaja v študijskem letu, ki se začne 3. oktobra 2016 in konča 30. septembra 2017.

 

1. semester

 

Od vključno

Do vključno

Organizirano pedagoško delo

ponedeljek, 3. 10. 2016

torek, 24. 1. 2017

Zimsko izpitno obdobje

sreda, 25. 1. 2017

petek, 17. 2. 2017

 

2.semester

 

Od vključno

Do vključno

Organizirano pedagoško delo

ponedeljek, 20. 2. 2017

petek, 9. 6. 2017

Spomladansko izpitno obdobje

ponedeljek, 12. 6. 2017

petek, 14. 7. 2017

Jesensko izpitno obdobje

ponedeljek, 21. 8. 2017

petek, 15. 9. 2017 

 

Poleg praznika 26. 12. 2016 je pouka prosto tudi obdobje od 27. 12. do 30. 12. 2016. Poleg treh prazničnih dni je v obdobju med 27. 4. 2017 in 2. 5. 2017 je pouka prost dan tudi 28. 4. 2017.

 

Razpored izpitnih rokov

Izpitno obdobje

Predmeti zimskega semestra

Predmeti poletnega semestra

Zimsko

Predmet ima dva izpitna roka (možno eno opravljanje izpita)

Predmet ima en izpitni rok (za študente preteklih študijskih let)

Spomladansko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima dva izpitna roka (možni dve opravljanji izpita)

Jesensko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima en izpitni rok

 

Opomba: 

Izpitni roki so razporejeni tako, da ima vsak predmet razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

  • Pri predmetih zimskega semestra študent lahko opravlja izpit enkrat v zimskem izpitnem obdobju (čeprav sta razpisana dva termina), enkrat v junijskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Pri predmetih poletnega semestra študent lahko opravlja izpit dvakrat v junijskem oz. spomladanskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 60 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 60 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Multimedijske komunikacije

Študent mora imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene vse vaje in zahtevano število kreditnih točk:

 

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vse vaje in doseči najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse vaje in doseči najmanj 28 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

podiplomski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Drugostopenjski univerzitetni študijski program Uporabna statistika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik študija je pridobljenih 45 kreditnih točk pri obveznih predmetih 1. letnika

 

 

V skladu s 153. členom Statuta UL se lahko študent izjemoma vpiše v višji letnik tudi kadar ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik.

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

V študijskem letu 2015/2016 se izvaja v prvem, drugem in  tretjem letniku univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika. Program obsega šest semestrov predavanj in vaj in je ovrednoten skupno s 180 ECTS. Program je v 1. in 2. letniku skupen, v 3. letniku pa se deli na smeri Avtomatika, Elektronika, Energetika in mehatronika in Telekomunikacije.

V študijskem letu 2015/2016 se izvaja v prvem in drugem letniku interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija. Izvaja se skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko UL. Program obsega šest semestrov predavanj in vaj ter diplomsko delo, ovrednoten je skupno s 180 ECTS.

V študijskem letu 2015/2016 se izvaja v prvem, drugem in tretjem letniku visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika. Program obsega pet semestrov predavanj in vaj, praktično usposabljanje in diplomsko delo ter je ovrednoten skupno s 180 ECTS. Program je v 1. letniku skupen, v 2. in 3. letniku pa se deli na smeri Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP), Telekomunikacije in Tehniška kakovost.

V študijskem letu 2015/2016 se  izvaja v prvem, drugem in tretjem letniku visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Multimedijske komunikacije. Program obsega šest semestrov predavanj in vaj, praktično usposabljanje in diplomsko delo ter je ovrednoten skupno s 180 ECTS. Program se izvaja  v dislocirani enoti Nova Gorica.

V študijskem letu 2015/2016 se izvaja v prvem in drugem letniku podiplomski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika. Program obsega tri semestre predavanj in vaj ter izdelavo magistrskega dela in je ovrednoten skupno s 120 ECTS. Program se deli na smeri Avtomatika in informatika, Biomedicinska tehnika, Elektroenergetika, Elektronika, Mehatronika, Robotika in Telekomunikacije.

V študijskem letu 2015/2016 se izvaja v prvem in drugem letniku interdisciplinarni podiplomski študijski program 2. stopnje Uporabna statistika (Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta, Biotehniška fakulteta in Medicinska fakulteta). Program obsega tri semestre predavanj in vaj ter izdelavo magistrskega dela in je ovrednoten skupno s 120 ECTS. Študij je izredni.

 

ROKI ZA PRIJAVO IN ODDAJO DIPLOMSKIH DEL

Prijava in oddaja diplomskih del poteka elektronsko v informacijskem sistemu STUDIS po naslednjem postopku:

Dogovor z mentorjem

O vsebini zaključne teme in načinu dela se študent najprej dogovori z mentorjem.

 

Prijava teme

Prvi korak v postopku zaključevanja v sistemu STUDIS je prijava teme. Pogoji za to, da lahko prijavite temo je, da opravite vse druge obveznosti študijskega programa. Ko so izpolnjeni, se na vrhu glavne strani v STUDIS prikaže povezava na prijavo teme. Postopek prijave je sledeč:

  • skrbno preglejte vaše osebne podatke in v primeru neskladja obvestite študentski referat. Podatki se bodo namreč uporabili pri tisku diplome;
  • vnesite mentorja in morebitnega somentorja. Izbor je mogoč le, če mentor še ni preveč zaseden z zaključnimi deli;
  • na nekaterih študijskih programih je potrebno vnesti tudi delovni naslov teme.

O prijavi teme bo mentor obveščen po elektronski pošti. Vašo prijavo teme lahko nato potrdi ali zavrne. Status lahko spremljate v razdelku »Zaključek študija«.

 

Elektronska oddaja zaključnega dela

Ko je naloga napisana in usklajena z mentorjem, lahko mentor v sistemu dovoli oddajo dela. Delo lahko nato oddate z izbiro ustrezne akcije ob zaključni nalogi. Pri oddaji morate:

  • vpisati slovenski in angleški povzetek dela (enak, kot je v zaključni nalogi);
  • vpisati slovenske in angleške ključne besede dela (enake kot so v zaključni nalogi);
  • označiti ali dovolite UL uporabo vašega elektronskega naslova tudi po zaključku študija;
  • naložiti PDF/A datoteko z zaključnim delom.

Ko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo še potrditi.

 

Oddaja tiskane verzije zaključnega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih postopka za oddajo tiskane verzije zaključnega dela in zaključka študija.

Čas izdelave diplomskega dela na visokošolskem strokovnem študiju prve stopnje je 3 mesece od potrjene teme, čas izdelave magistrskega in univerzitetnega (predbolonjskega) dela pa je 6 mesecev od potrjene teme. V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne potekajo.

 

Več informacij in navodil o pisanju zaključnih del je objavljenih na spletni strani.