Vpis v višje letnike

VPIS V VIŠJE LETNIKE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV PRVE STOPNJE FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

VPIS

Vpis v študijsko leto 2019/2020 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 26. 7. 2019 do 13. 9. 2019. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

Pogoji za napredovanje v višji letnik na prvi stopnji (Elektrotehnika in Aplikativna elektrotehnika) so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 54 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

Na programu Multimedija je pogoj za napredovanje opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 53 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

Vpis za ponavljalce prvega in drugega letnika bo odprt od 1. do 13. 9. 2019. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS) in vse izpite iz nižjega letnika (60 ECTS).

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Statut UL ne dopušča ponavljanja iz upravičenih razlogov – ponavljate lahko torej samo, če izpolnjujete pogoje.

Študentje, ki imate pravico do koriščenja dodatnega leta in ga želite vpisati, morate vpis dodatnega leta opraviti od 26. 7. 2019 do 13. 9. 2019. Vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti. Skladno z zakonodajo lahko vpiše študent dodatno leto, če od vključno študijskega leta 2012/13 ni ponavljal ali menjal študijskega programa ali smeri.

Na vseh programih prve stopnje je po sklepu senata FE zgornja meja vpisanih študentov na smeri 50 in zgornja meja vpisanih študentov pri vseh izbirnih predmetih 50. Rangiranje študentov za vpis na izbirne predmete se izvede glede na povprečno oceno vseh opravljenih izpitov in opravljenih obveznostih ECTS v tekočem študijskem letu. Izbira smeri je možna do  zapolnitve mest.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

 

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS, kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.

Izbirne predmete in module v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE.

    Menjava predmetov ali smeri po vpisu ni več možna!!

Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru, da želite uveljavljati splošni izbirni predmet z druge fakultete, obvezno v predstavitvenem zborniku na fakultetni spletni strani preverite, katere izbirne predmete v vašem programu lahko uveljavljate in zamenjate z zunanjimi predmeti. V tem primeru izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000, v Študentski pisarni pa morate oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta, najkasneje do 3. 10. 2019. Vlogi priložite dovoljenje fakultete, kjer boste vpisali predmet.

V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Za oddajo podpisanega vpisnega lista imate dve možnosti:

  • izpolnjen vpisni list skladno z navodili digitalno podpišete in naložite v informacijskem sistemu Studis. Vaš vpis brez digitalnega podpisa na vpisnem listu ne bo veljaven!
  • vpisni list natisnete in obvezno podpišete. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!

 

Najkasneje do 13. 9. 2019 mora biti

  • v sistemu Studis naložen digitalno podpisan vpisni list in plačilo vpisnine oziroma
  •  na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, moramo prejeti naslednje dokumente:
    • Podpisan natisnjen vpisni list
    • Fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine. Vpisnina znaša 24,00€. Univerzalni plačilni nalog izpolnite po vzorcu, ki se vam izpiše ob zaključku izpolnjevanja vpisnega lista in natančno upoštevajte navedeno referenco. V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje aktivnosti v informacijskem sistemu.

Študentsko izkaznico sicer lahko priložite poslanim dokumentom po pošti, vendar jo boste lahko dvignili le osebno v študentski pisarni, ker jih po pošti ne pošiljamo več. Ker vam nalepka za novo študijsko leto 2019/20 velja šele od 1.10.2019 dalje, boste lahko študentsko izkaznico oddali osebno v septembru, ko boste prišli na fakulteto ali pa z začetkom predavanj.

Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste po pošti prejeli šest potrdil o vpisu, ki veljajo od 01. 10. 2019 dalje. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in dokazilo o plačilu vpisnine ter vpis potrdi.

Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa, vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete čim prej od 26. 7. 2019 dalje in najkasneje do 13. 9. 2019. Po tem datumu je vpis možen samo po sklepu komisije.

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami,  ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

VPIS IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Navodila so objavljena na spletni strani FE 

Navodila skrbno preberite in upoštevajte, da je potrebno OBVEZNO!! vlogo in dokazila o upravičenih razlogih oddati v študentski pisarni do najkasneje 01. 09. 2019. Vloga se bo obravnavala, če ste oddali vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov z ustreznimi dokazili in imate opravljenih vsaj 40 KT tekočega leta obveznosti.

Tudi prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov oddate najkasneje do 01. 09. 2019.

Prošnjo in vlogo pošljite priporočeno na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

O rešenih vlogah za podaljšanje statusa študenta in za vpis v višji letnik iz upravičenih razlogov  boste študentje obveščeni po elektronski pošti do 11. 09. 2019. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal elektronsko, vpisni list je potrebno oddati najkasneje do petka, 13. 09. 2019.

 

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIM STATUSOM

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu v študentski pisarni. Postopek ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

 

PAVZIRANJE - OPRAVLJANJE ZAOSTALIH OBVEZNOSTI ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA 

Študenti, ki v študijskem letu 2019/2020 ne bodo redno vpisani na UL FE (osebe brez statusa, z rednim vpisom v preteklem ali predpreteklem študijskem letu) in želijo v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih v letnikih, v katere so bili vpisani v preteklosti, se morajo v obdobju med 27. 9. in 4. 10. 2019 prijaviti preko študijskega informacijskega sistema. Predmete, pri katerih boste opravljali samo izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Če možnosti v tem času v sistemu ne boste imeli, se oglasite v študentski pisarni FE.

Če pa pri predmetih, kjer niste opravili izpitov, še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam pridobiti soglasje učitelja. Prav tako morate preveriti ali vam opravljene vaje pri teh predmetih še veljajo.
Osebe brez statusa – pavzerji morajo opravljanje izpitov plačati. V š. l. 2019/20 cena izpita za 1., 2. in 3. opravljanje znaša 62,50 EUR, za četrto in zadnje peto opravljanja izpita pa znaša 187,60 EUR.
Na izpit se boste prijavili v sistemu STUDIS  in po opravljenem izpitu boste prejeli račun za plačilo na študentsko elektronsko pošto.

V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje prijavljanje na izpite.