Usposabljanja za učitelje

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bomo v šolskem letu 2018/2019 pričeli z izvajanjem posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Dodatne informacije: .

 

AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI IN LEGO MINDSTORMS

doc. dr. Vito Logar

Cilj programa je slušateljem predstaviti področje avtonomnih mobilnih sistemov, vključno s pripadajočo teorijo in praktičnim usposabljanjem. Udeleženci na sposabljanju pridobijo osnovna znanja s področja senzorike v robotiki, programiranja ter načrtovanja vodenja avtonomnih mobilnih sistemov. Celotno usposabljanje je podprto z vodenim in samostojnim praktičnim delom, ki temelji na osnovi kompletov LEGO Mindstorms in zajema celotno realizacijo mobilnega sistema od ideje do končne implementacije (zasnova, konstrukcija, implementacija inteligence, itd.). Teoretični del programa (predavanja) pokriva znanja o osnovah avtomatizacije in avtonomnih mobilnih sistemih, osnovah senzorjev in aktivatorjev v mobilni robotiki, osnovah kinematike in odometrije ter osnovah vodenja mobilnih sistemov. Praktični del usposabljanja bazira na konkretnem spoznavanju setov in elementov (senzorji, motorji, procesorska enota, itd.) LEGO Mindstorms EV3, sestavljanju robota za namen reševanja naloge ter programiranja algoritmov vodenja za zadostitev izhodiščnim ciljem. Slušatelji na tečaju pridobijo dovolj teoretičnih in praktičnih znanj s področja avtonomne mobilne robotike ter o sami opremi LEGO Mindstorms (vključno s senzoriko in programskim delom) za samostojno delo ter prenos pridobljenega znanja naprej na učence oz. dijake.

Cilji posameznega dela programa

1. del: spoznavanje področja avtonomnih mobilnih sistemov, senzorike, inteligence in vodenja 

 • predstavitev področja in osnovnih konceptov avtonomnih mobilnih sistemov, konkretna navezava na primer uporabljenih kompletov LEGO

2. del: spoznavanje kompletov LEGO Mindstorms ter pripadajoče programske opreme

 • spoznavanje senzorjev in aktivatorjev, možnosti njihove uporabe, spoznavanje priložene programske opreme, osnovni koncepti integracije senzorjev in aktivatorjev ter izdelave algoritmov vodenja 

3. del: izdelava mobilnih robotov ter programiranje inteligence, testiranje mobilnih robotov, preverjanje znanja

 • izdelava robotov za opravljanje konkretne naloge, od idejne zasnove, konstrukcije, programa vodenja, do končne realizacije testiranje mobilnih robotov pri zvajanju konkretne naloge, morebitni popravki algoritma vodenja za doseganje večje robustnosti in ponovljivosti poskusov, itd.

 

Rok za prijavo: 31. 1. 2019

Čas izvedbe: 5. 2. 2019–6. 2. 2019

Cena: 31,32 EUR

 

USTVARJALNI LABORATORIJ – SODOBNO OKOLJE ZA UČENJE, USTVARJANJE IN INOVIRANJE​ 

Luka Mali, univ. dipl. inž. el. 

Program enodnevne delavnice, namenjene učiteljem, je seznanjanje z novimi načini poučevanja in z odprtimi laboratoriji kot učilnicami prihodnosti. V okviru delavnice bodo učitelji spoznali, kakšni so trendi v poučevanju tehničnih vsebin, kako poteka delo v ustvarjalnih laboratorijih, kakšna je potrebna oprema in znanje za delo z učenci v ustvarjalnih laboratorijih, primere projektov in rezultatov dela, načine mentoriranja, vitko metodologijo razvojnega dela, principe odprtega inovirnaja, načine dela v ekipah in tehnike priprave uspešnih predstavitev projektov. 

Seznanili se bodo z možnostmi sodelovanja, ki jih ponuja MakerLab na Fakulteti za elektrotehniko. Udeleženci bodo spoznali in praktično preizkusili tehnološke rešitve na različnih praktičnih primerih npr. 3D tiskalniki, mikrokrmilniški sistemi, preprosta orodja za programiranje ipd. Za lokacijo izobraževanja bo izbran MakerLab, ki bo hkrati služil kot primer dobre prakse. Z izkušnjo 'učenja skozi  delo', ki je primarni način delovanja v ustvarjalnih laboratorijih, bodo udeleženci pridobili praktično izkušnjo uporabe sodobnih tehnologij v procesih učenja. Na tak način jo bodo lahko tudi bolj učinkovito in smiselno predajali v roke svojih učencev. 

 

Rok za prijavo: 22. 11. 2018

Čas izvedbe: 1. 12. 2018, 9:30

Cena: 12,49 EUR

 

USTVARJALNI LABORATORIJI V PEDAGOŠKEM PROCESU

 

S spoznavanjem delovanja novih učnih okolij, ki sodobno tehnologijo vključujejo v svoje primarno okolje (t. j. ustvarjalni laboratoriji) bodo udeleženci v programu okrepili zaupanje do novih tehnologij, spoznali možnosti njihove uporabe in vključevanja v svoje nadaljnje pedagoško delo, kar je tudi v skladu s strategijo Digitalna Slovenija 2020. Z izkušnjo 'učenja skozi  delo', ki je primarni način delovanja v ustvarjalnih laboratorijih, bodo udeleženci pridobili praktično izkušnjo uporabe sodobnih tehnologij v procesih učenja. Na tak način jo bodo lahko tudi bolj efektivno in smiselno predajali v roke svojih učencev.

Udeleženci bodo okrepili svojo digitalno pismenost ter razumeli naravo, vlogo in priložnosti tehnologije pri delu, pri poučevanju in v vsakdanjem življenju, spoznali koncept, delovanje in pomen ustvarjalnih laboratorijev (FabLabov) ter še zlasti njihovo vlogo pri uvajanju inovativnih, stimulativnih in prožnih načinov poučevanja (learning by doing) ter spoznali sodobne digitalne tehnologije in njihove aplikativne možnosti za pedagoške procese ter se usposobili za njihovo uporabo. V programu bodo udeleženci spoznali koncepte ustvarjalnih laboratorijev (ang. maker spaces, maker labs, FabLabs), ki se uveljavljajo zlasti pri poučevanju STEAM tako na visokošolski kot tudi na osnovnošolski in srednješolski ravni. Spoznali bodo primere uspešnih ustvarjalnih laboratorijev, njihovo organiziranost, oblike projektnega dela ter njihovo vlogo v sodobnem izobraževanju. Seznanili se bodo z možnostmi sodelovanja, ki jih ponuja MakerLab na Fakulteti za elektrotehniko. Udeleženci bodo spoznali in praktično preizkusili tehnološke rešitve na različnih praktičnih primerih; npr. 3D tiskalniki, mikrokrmilniški sistemi, preprosta orodja za programiranje ipd. Za lokacijo izobraževanja bo izbran MakerLab, ki bo hkrati služil kot primer dobre prakse.

 

Rok za prijavo: 25. 1. 2019

Čas izvedbe: 20. 2. 2019–22. 2. 2019

Cena: 59,61 EUR

 

PROGRAMIRANJE ZA NEPROGRAMERJE (IN OBRATNO)

izr. prof. dr. Iztok Fajfar

Udeleženci bodo:

 • spoznali pojem algoritma,
 • spoznali pojem kodiranja,
 • spoznali različna programska orodja in okolja (tudi neračunalniška),
 • spoznali poglavitne težave, ki jih imajo učenci pri razvoju algoritemskega načina razmišljanja,
 • spoznali najučinkovitejše načine sporočanja (tudi) zapletenejših računalniških konceptov.

Dejavnosti, s katerimi bodo dosegli zastavljene cilje:

 • programiranje brez računalnika,
 • grafično programiranje,
 • besedilno programiranje,
 • izpostavili bomo razliko med reševanjem zanimivih abstraktnih ugank in realnih problemov, ki predstavljajo razliko med nerazumevanjem in razumevanjem koncepta programiranja,
 • uporaba medijev in rekvizitov kot podpora poučevanju (prosojnice, tabla, računalniki, papir in svinčnik, različni priročni predmeti).

 

Rok za prijavo: 26. 10. 2018

Čas izvedbe: 12. 11. 2018–13. 11. 2018

Cena: 23,81 EUR

 

OPTIČNE KOMUNIKACIJE

doc. dr. Boštjan Batagelj

Udeleženci seminarja »optične komunikacije« se bodo seznanili z okolijskimi prednostmi, ki jih prinašajo optične tehnologije pri prenosu informacij ter gospodarskim potencialom, ki omogoča vitalnost podjetij na različnih področjih in je ključen za nadaljnji razvoj informacijske družbe. Prepoznali smo, da se družba ne zaveda, da so optične komunikacije v primerjavi z ostalimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami tiste, ki omogočajo prenos podatkovnih signalov po optičnem vlaknu in prostozračno, daleč najbolj energetsko učinkovite. Za prenos podatkovnega bita so tudi do 1000-krat bolj učinkovite od kovinskih vodnikov in brezžičnih radijskih nomadskih in mobilnih sistemov. Pri izobraževanju bomo upoštevali potrebe po spoznavanju z novimi tehnološkimi dosežki, ki se bodo prenašali v prakso.

 

Temeljni cilji programa.

 • Udeleženci bodo spoznali osnove optične komunikacijske tehnologije in njihove prednosti pred ostalimi komunikacijskimi tehnologijami.
 • Udeleženci bodo seznanjeni s stanjem optičnih komunikacijskih tehnologij na področju Slovenije.
 • Udeleženci bodo dobili vpogled na trenutne raziskovalne trende za zagotavljanje trajnostnega razvoja s pomočjo optičnih komunikacijskih tehnologij.
 • Udeleženci bodo kritično oblikovali mnenja o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah.

 

Rok za prijavo: 3. 12. 2018

Čas izvedbe: 30. 1. 2019–1. 2. 2019

Cena: 57,43 EUR

 

Prijave oddajte preko spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.