Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.

Redni dodiplomski študij sestoji iz univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju diplomanti lahko nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.


Doslej je na Fakulteti za elektrotehniko dokončalo dodiplomski študij prek 12000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov in 722 doktorjev znanosti. Vsako leto se v 1. letnik v vse programa vpiše okrog 500 študentov. V letu 2016 je dokončalo predbolonjski univerzitetni program 402 študentov, znanstveni magisterij 70 študentov ter bolonjski dodiplomski študij 211, bolonjski magistrski študij 88 študentov in doktorski študij 23 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 33 laboratorijev na Fakulteti se je izvajalo 14 raziskovalnih programov in en infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 33 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 22 temeljnih, 10 aplikativnih in 1 podoktorski) ter en projekt ESF, ERC. Fakulteta sodeluje pri 12 projektih HORIZON2020, 4 projektih 7. okvirnega programa Evropske unije, pri 30 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije, izvaja pa tudi projekte v okviru internacionalizacije in kakovosti Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti je potekalo 12 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 6 držav, in okoli 100 tržnih projektov za domača in tuja podjetja.

Na Fakulteti se je v letošnjem letu usposabljalo 47 mladih raziskovalcev. Organizirane so bile 4 konference.


Na FE je zaposlenih 119 pedagogov ter 123 znanstvenih delavcev in raziskovalcev ter 38 mladih raziskovalcev.

fe-hiša