Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.  

Na rednem dodiplomskem študiju se izvajata univerzitetni in visokošolski strokovni študij (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju lahko diplomanti  nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.

fe zadnja stran za brošure stavba  Vhod FE  fe park  Fe avla

Na Fakulteti za elektrotehniko je dodiplomski študij do zdaj zaključilo prek 13.000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov in 749 doktorjev znanosti. Vsako leto se v prvi letnik v vse programe vpiše okrog 500 študentov. V letu 2019 je bolonjski dodiplomski študij dokončalo 247, bolonjski magistrski študij 92 in doktorski študij 20 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 30 laboratorijev na fakulteti se je  v letu 2019 izvajalo 15 raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 33 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 21 temeljnih, 8 aplikativnih, 2 ciljna raziskovalna programa (CRP) in 2 podoktorska projekta).

Fakulteta sodeluje pri 25 projektih programa OBZORJE 2020 in pri 35 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije, 2 projektih za Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc ter pri projektu Vključevanje uporabe  informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu. Poleg tega sodeluje pri treh projektih Po kreativni poti do znanja, dveh Študentskih inovativnih projektih za družbeno korist ter izvaja projekte v okviru internacionalizacije Univerze v Ljubljani. V letu 2019 je fakulteta v okviru Javnega razpisa MIZŠ pridobila sredstva za sofinanciranje raziskovalnega projekta raziskovalca na začetku kariere in v okviru javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo sredstva za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Na fakulteti je v letu 2019 potekalo 13 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 5 držav, in okoli 134 tržnih projektov za domača in tuja podjetja.

Na fakulteti je bilo v letošnjem letu organiziranih 5 konferenc.

Na FE je zaposlenih 127 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 137 znanstvenih delavcev in raziskovalcev, 34 mladih raziskovalcev in 18 tehničnih delavcev. V strokovnih službah tajništva fakultete je 60 zaposlenih.

Fe dnevna  knjižnica  Predavalnica 1  MMD