Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 32 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje istock

V letu 2018 je bila Fakulteta vključena v 14 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 1,872 milijona EUR oziroma 27,46 FTE. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri 2 raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Fakulteta izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (0,9 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Z letom 2018 sta se zaključila 2 raziskovalna programa. Na podlagi Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov sta bila z letom 2019 s strani ARRS za novo obdobje financiranja odobrena 2 programa, poleg že potekajočih 12 programov, katerih financiranje se je začelo v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

Na Fakulteti je bilo v letu 2018 skupaj aktivnih 34 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Od tega je bilo 24 temeljnih, 8 aplikativnih, 1 ciljni raziskovalni program (CRP) in 1 podoktorski projekt. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2018 znašal 1,303 milijona EUR oziroma 19,99 FTE.

V letu 2018 se je na Fakulteti usposabljalo 44 mladih raziskovalcev iz programa ARRS, od katerih jih je 13 uspešno zaključilo usposabljanje. Fakulteta je v letu 2018 pridobila 7 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so začeli z usposabljanjem jeseni.