Raziskovalni programi in projekti

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 33 raziskovalnih laboratorijev. Laboratorji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje

V letu 2014 je bila Fakulteta vključena v 14 raziskovalnih programov ARRS v skupnem obsegu programskega financiranja 1,72 milijona EUR oziroma 30,03 FTE (v letu 2013 1,59 milijona EUR oziroma 27,43 FTE). Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri treh raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut »Jožef Stefan«. Fakulteta izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (1 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Z letom 2014 se je zaključilo šest raziskovalnih programov, vsi pa so bili na podlagi Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov ponovno izbrani v financiranje za obdobje naslednjih štirih do šestih let.

Na Fakulteti je bilo v letu 2014 skupaj aktivnih tudi 41 raziskovalnih projektov ARRS: 25 temeljnih in 16 aplikativnih. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2014 znašal 850 tisoč EUR oziroma 12,09 FTE, kar predstavlja rahlo rast financiranja raziskovalnih projektov ARRS glede na leto 2013, a je še vedno precej pod ravnjo let poprej (784 tisoč EUR v letu 2013, 930 tisoč EUR v letu 2012, 1,1 milijona EUR v letu 2011).

V letu 2013 se je na Fakulteti usposabljalo 64 mladih raziskovalcev iz programa ARRS in iz gospodarstva. Med njimi je 11 mladih raziskovalcev iz programa ARRS in 8 mladih raziskovalcev iz gospodarstva agencije TIA zaključilo usposabljanje. Fakulteta je v letu 2014 pridobila 12 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so pričeli z usposabljanjem jeseni.

Fakulteta je bila v letu 2014 vključena v 34 projektov EU: 13 projektov 7. okvirnega programa (FP7), 6 projektov programa COST, štiri projekte programa metroloških raziskav (EMRP), tri projekte programa TEMPUS, tri projekte programa ERASMUS+, dva projekta programa SEE ter po en projekt programov AAL, ALPINE SPACE, CIP, INTERREG in IPA. Obseg financiranja izvajanja teh projektov na Fakulteti je v letu 2013 znašal 1,62 milijona EUR. Sodelovali smo tudi v 3 bilateralnih projektih z raziskovalnimi ustanovami iz ZDA in Francije.