Podiplomski študij

Sklepi senata FE v zvezi s podiplomskim magistrskim in doktorskim študijem.

Datum objave: 11.08.2008

Senat FE je v zvezi s podiplomskim magistrskim in doktorskim študijem sprejel naslednje sklepe:

na 4. seji z dne 08. 01. 2004

13. SKLEP: Pri zagovoru doktorske disertacije mentor kandidatu praviloma ne zastavlja vprašanj. Mentorjeva vloga v komisiji je predvsem, da pomaga kandidatu in komisiji razjasniti morebitne nejasnosti.

15. SKLEP: Vlogo za pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku z utemeljitvijo kandidat predloži skupaj s slovensko. Senat FE odobri pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku istočasno z imenovanjem komisije za oceno primernosti teme.

na 5. seji z dne 05. 02. 2004

23. SKLEP: En član komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije je obvezno zunanji član, ki ni stalno zaposlen na FE oziroma njegova zadnja stalna zaposlitev ni bila na FE in je praviloma habilitiran na drugi članici univerze oziroma na drugi univerzi.

24. SKLEP: Sestava komisije za oceno primernosti teme in komisije za oceno doktorske disertacije je lahko različna. V primeru, ko je imenovan somentor v komisijo za oceno doktorske disetacije, mora imeti komisija najmanj 4 člane.

26. SKLEP: KRPDŠ bo pravila glede somentorstev in mentorstev pri doktorskih disertacijah smiselno uporabljala tudi za magisterije.

na 6. seji z dne 04. 03. 2004

12. SKLEP: Predlog za somentorja mora biti podan z utemeljitvijo. Predlog preuči in odobri Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij. Somentor v nobenem primeru ne šteje za zunanjega člana komisije.

na 14. seji z dne 07. 12. 2006

16. SKLEP: Elektrotehniški vestnik je na seznamu relevantnih revij. Objava članka se smatra za primerno pod pogojem, da ima članek dva recenzenta ter, da glavni urednik poda pisno izjavo o tem, kdo je izdelal recenzijo, ter kateri član uredniškega odbora EV je članek priporočil v objavo.

na 2. seji z dne 11. 10. 2007

4. SKLEP: Kandidat mora poleg doktorske disertacije predložiti tudi članek, ki ga je objavil v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded. Kandidat mora biti prvi avtor članka. Vsebina članka mora vključevati vsaj del raziskav, ki jih bo kandidat opisal v svoji doktorski disertaciji. Če članek še ni bil natisnjen v reviji, kandidat lahko predloži tipkopis s potrdilom o sprejemu članka v objavo.