Conditions for enrolment

The following students may enrol in the first year of the first cycle of the professional study programme Applied Electrical Engineering:

a) those who have passed the final examination in a four-year secondary education programme,

b) those who have passed the Vocational Matura Examination or the Matura Examination

Selection criteria in case of an enrolment restriction

In case of a limit on enrolment, applicants are selected on the basis of:

 • general pass mark in the final examination: 60 %,
 • general marks in Years 3 and 4: 40 % of points;

and the candidates referred to in point b) are selected on the basis of:

 • general pass mark in the vocational matura examination: 40 %,
 • general marks in Years 3 and 4: 40 % of points,
 • pass mark in the Matura Examination subject: 20 % of the points.

Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih:

 • 195 vpisnih mest za državljane držav članic EU,
 • 10 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva,
 • 10 vpisnih mest za državljane držav nečlanic EU,
 • 5 vpisnih mest za vzporedni študij in
 • 10 vpisnih mest za študij po merilih za prehode (prepisi).

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja na prvi stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija UL FE. V primeru, da Študijska komisija UL FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika ali ga celo presega, se pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu.

Pogoji za prehod med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika.

Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prošnje kandidatov za prehod na univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika bo reševala Študijska komisija Fakultete za elektrotehniko individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija ter letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, in o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije Fakultete za elektrotehniko bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti:

 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan,
 • veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in
 • dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Aplikativna elektrotehnika.

Stay up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411