Navodila zaključno delo

Prezentacija diplomskega dela

Prijava teme

Diplomsko delo je opredeljeno kot celoletni obvezni predmet zadnjega letnika, ki je ovrednoten s 6 KT. K izdelavi diplomskega dela lahko pristopi študent, ki je redno vpisan v zaključni letnik študija.

V začetku študijskega leta zadnjega letnika je za študente organizirano uvodno predavanje s predstavitvijo nabora tem, mentorjev, postopka dela in zahtevanih rokov. 

Študent v začetku študijskega leta izbere mentorja, ki ima naziv visokošolskega učitelja na Fakulteti za elektrotehniko. Somentor pri diplomskem delu je lahko visokošolski učitelj, ki je lahko tudi mentor. Študent prijavi temo v študijskem informacijskem sistemu, mentor pa mentorstvo potrdi, do 31. oktobra v tekočem študijskem letu.

Študent po dogovoru z mentorjem izbere naslov in temo diplomskega dela. Do konca zimskega izpitnega obdobja v študijski informacijski sistem odda, mentor pa potrdi, razširjeni povzetek dela (dispozicijo), ki naj vsebuje naslov dela, opis problema, raziskovalna vprašanja, cilje in teze, predpostavke in omejitve, predvidene metode, predvideno strukturo poglavij (kazalo) in seznam predvidene literature in virov.

Izdelano diplomsko delo pregleda mentor, študent pa delo odda v študijski informacijski sistem, kjer se preveri s programom za preverjanje plagiatorstva. Rok za oddajo končne verzije Diplomskega dela v  študijski informacijski sistem v tekočem študijskem letu je 20. julij. Študent izdela tudi Diplomsko delo v knjižni trdo vezani obliki v treh izvodih in ga odda v Študentsko pisarno. Na naslovni strani mora biti naveden študijski program Diplomsko delo univerzitetnega študija prve stopnje.

Študent lahko diplomsko delo zagovarja, ko je opravil vse zahtevane študijske obveznosti. Zagovor poteka pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor in dva visokošolska učitelja. Vsaj en član komisije je iz drugega laboratorija.


Roki za oddajo del, predčasni zagovori in podaljšanje rokov ostanejo skladni z Izpitnim pravilnikom.

 

Predloge za izdelavo zaključnega dela