Navodila zaključno delo

Prezentacija diplomskega dela.

Predloga za pisanje dispozicije.
 

Prijava teme

Diplomsko delo je opredeljeno kot celoletni obvezni predmet zadnjega letnika, ki je ovrednoten s 6 KT. K izdelavi diplomskega dela lahko pristopi študent, ki je redno vpisan v zaključni letnik študija.

V začetku študijskega leta zadnjega letnika je za študente organizirano uvodno predavanje s predstavitvijo nabora tem, mentorjev, postopka dela in zahtevanih rokov. 

Študent v začetku študijskega leta izbere mentorja, ki ima naziv visokošolskega učitelja na Fakulteti za elektrotehniko. Somentor pri diplomskem delu je lahko visokošolski učitelj, ki je lahko tudi mentor. Študent prijavi temo v študijskem informacijskem sistemu, mentor pa mentorstvo potrdi, do 31. oktobra v tekočem študijskem letu.

Študent po dogovoru z mentorjem izbere naslov in temo diplomskega dela. Do 10. 2. 2023 v študijski informacijski sistem odda, mentor pa potrdi, razširjeni povzetek dela (dispozicijo), ki naj vsebuje naslov dela, opis problema, raziskovalna vprašanja, cilje in teze, predpostavke in omejitve, predvidene metode, predvideno strukturo poglavij (kazalo) in seznam predvidene literature in virov. Dispozicija naj predvsem poda širši pregled nad področjem in tematiko, identifikacijo problema ter predlog rešitve problema. Zastavljena naj bo kot uvod v diplomsko delo.

Izdelano diplomsko delo pregleda mentor, študent pa delo odda v študijski informacijski sistem, kjer se preveri s programom za preverjanje plagiatorstva. Rok za oddajo končne verzije Diplomskega dela v študijski informacijski sistem do 20. julij tekočega leta.

Študent izdela tudi Diplomsko delo v knjižni trdo vezani obliki v treh izvodih in ga odda v Študentsko pisarno. Na naslovni strani mora biti naveden študijski program Diplomsko delo univerzitetnega študija prve stopnje.

Zagovor poteka pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor in dva visokošolska učitelja. Vsaj en član komisije je iz drugega laboratorija. V času od 20. julija do 20. avgusta zagovori zaključnih del ne bodo potekali.

Sklep senata z dne, 5. 5. 2022:

Zaradi uvajanja diplomskega dela na študijskem programu univerzitetnega študija 1. stopnje Elektrotehnika lahko v študijskem letu 2021/22 kandidat na predlog mentorja in ob soglasju komisije rezultate diplomskega dela pred komisijo predstavi že prej, vendar najkasneje do začetka jesenskega izpitnega obdobja, če mu od vseh študijskih obveznosti manjka največ en predmet iz tretjega letnika.


Diapozitiv_1

Diapozitiv_2

DiapozitiV_3

Priporočeni viri za iskanje literature:Po opravljenih vseh preostalih študijskih obveznostih se komisija na podlagi rezultatov predstavitve diplomskega dela odloči o izvedbi in oceni zagovora.

Predloge za izdelavo zaključnega dela