Osnove programiranja

Visokošolski učitelji: Fajfar Iztok
Sodelavci: Kunaver Matevž, Puhan Janez, Rojec Žiga
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64104Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Predmet najprej obravnava osnovne pojme računalnikov in računalniškega programiranja. V nadaljevanju se osredotoča na konkretni programski jezik JavaScript, ob katerem se študent sreča s principi načrtovanja podatkov in algoritmov, kodiranja ter preizkušanja izdelanih programov. Predmet je razdeljen na naslednja poglavja:

Uvod:

 • splošni principi programskih jezikov
 • načrtovanje, gradnja in preizkušanje programske opreme

Načrtovanje algoritmov:

 • diagram poteka
 • simbolni jezik
 • načrtovanje z vrha navzdol
 • deli in vladaj
 • povratno sledenje

Programiranje z jezikom JavaScript:

 • spremenljivke
 • krmilni stavki
 • funkcije
 • objekti
 • dogodki
 • preizkušanje in razhroščevanje

Cilji in kompetence:

Študenti bodo obvladali osnove algoritemskega in sistemskega načina reševanja problemov. Naučili se bodo veščin računalniškega programiranja in preizkušanja programskih rešitev. Snov je zasnovana tako, da predstavlja podlago za učenje programskega jezika C.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • prepoznati različne komponente računalniškega programa
 • pojasniti vpliv strukturiranja podatkov na kompleksnost programske kode
 • izluščiti algoritem in identificirati podatke iz programa, zapisanega v konkretnem računalniškem jeziku
 • razviti preprost algoritem na podlagi seznama matematičnih zahtev ter ga implementirati v konkretnem računalniškem jeziku
 • ovrednotiti algoritemsko učinkovitost podanega algoritma
 • zgraditi preprosto aplikacijo na podlagi podanih zahtev
 • presoditi, kako učinkovita je konkretna rešitev z vidika porabe sredstev, pravilnosti, in zanesljivosti delovanja, prijaznosti do uporabnika, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače nalogeGradiva

1. I. Fajfar: XHTML in JavaScript za pokušino, Založba FE in FRI, 2005
2. Spletna stran W3 Schools (www.w3schools.com)
3. Mozilla Developer Network (developer.mozilla.org)
4. Matthew MacDonald, HTML5, The Missing Manual, O'Reilly, 2011
5. David Sawyer McFarland, CSS3, The Missing Manual, O'Reilly, 2013
6. John Pollock: JavaScript: A Beginner's Guide, Osborne McGraw-Hill, 2009
7. David Flanagan: JavaScript, The Definitive Guide, O'Reilly, 2011
8. David Sawyer McFarland, JavaScript, The Missing Manual, O'Reilly, 2012Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika