Meritve

Visokošolski učitelji: Agrež Dušan

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Sodelavci: Agrež Dušan, Begeš Gaber, Geršak Gregor, Hudoklin Domen
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64112Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

 • meroslovni sistemi (veličine, enote, realizacija, etaloni, diseminacija, sledljivost, umerjanje, preskušanje),
 • temeljni principi merjenja in informacijska vsebina signalov, merilne strategije,
 • merilna točnost in negotovost (absolutni in relativni pogrešek, merilni rezultat, prava vrednost, statistična obdelava rezultatov, merilna negotovost), prilagajanje signalov,
 • merjenje električnih veličin (napetost, tok, moč, upornost, kapacitivnost, induktivnost, frekvenca, fazni kot, faktor moči, frekvenčni spekter...),
 • uporaba osnovne merilne instrumentacije (ampermeter, voltmeter, vatmeter, osciloskopi, vektorski analizator...),
 • merjenje neelektričnih veličin (temperatura, vlaga, tlak, sila, pomik, hrup, ...).

Cilji in kompetence:

 • proučiti temelje metrologije in metroloških sistemov, enote SI, povezave z drugimi področji znanosti,
 • uvesti osnovne principe in obdelati prevladujočo tehniško prakso pri merjenju najbolj pomembnih veličin v tehniki, lastnosti merilnih signalov
 • seznaniti s postopki in metodami merjenja osnovnih električnih veličin in ugotavljanje karakteristik merilnih pretvornikov
 • koncept merjenja ter razumevanje in interpratacija merilnih rezultatov
 • proučiti vlogo statistike in analizo merilne negotovosti
 • uvod v praktično laboratorijsko/instrumentacijsko delo
 • seznanitev z varnostnimi zahtevami in zaščito pri uporabi merilne instrumentacije in stikom z električno energijo

Predvideni študijski rezultati:

 • osnovni pojmi iz področja meroslovja,
 • razumevanje merjenj kot osnovne znanstvene discipline za pridobivanje in ovrednotenje informacij,
 • metode merjenja temeljnih elektromagnetnih veličin in neelektričnih veličin,
 • merilna točnost in negotovost,
 • podajanje in interpretacija merilnih rezultatov

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja, laboratorijske vaje.

ZAKAJ PREDMET "MERITVE"?

Merjenja so osnova vsakega izkustvenega spoznavanja sveta okoli nas in središče tehnične in tehnološke aktivnosti človeštva. Predmet obravnava meroslovje, znanost o merjenjih, pri čemer je poudarek na elektromagnetnih meritvah, merilnih metodah, merilni instrumentaciji in meroslovnem ovrednotenju izmerjenih rezultatov.


Etalonski upori so merilni instrumenti, ki jih odlikuje izredna časovna stabilnost. Če zagotovimo njihovo temperaturno stabilnost (kot na sliki, kjer os potopljeni v električno neprevodno silikonsko olje, v katerem se temperatura silno počasi spreminja), so odličen pripomoček za najnatančnejša in najtočnejša merjenja elektrotehniških fizikalnih veličin.

Razlika med merilno negotovostjo in merilno napako

Gradiva

 1. Dunn P.F., Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, Second Edition, CRC Press, 2010.
 2. Morris A.S., Measurement and Instrumentation Principles, Third Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010.
 3. Agrež D. in ostali, Meritve - laboratorijski praktikum (ver. 3), University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2013.
 4. G. Geršak in ostali, Metrologija, University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2012.
 5. Tumanski S., Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, CRC Press, 2006.
 6. Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement International Joint Committee for Guides in Metrology, 2008 (http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html).

meritve knjiga

Več študijskih gradiv najdete nahttp://www.lmk.si/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=37Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika