Energetika in okolje

Visokošolski učitelji: Čepin Marko
Sodelavci: Ažbe Valentin
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64121Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v letnik.
 • Pogoj za opravljanje izpita so opravljene laboratorijske vaje.

Vsebina:

Potrebe po energiji. Vloga energije v družbi. Primarni viri energije. Osnove energetskih pretvorb v električno energijo. Konvencionalni viri električne energije. Obnovljivi viri električne energije. Alternativni viri električne energije. Izkoristki pretvorbe energije. Vplivi proizvodnje električne energije na okolje. Vloga in osnovne značilnosti elektroenergetskih sistemov. Osnove obratovanja elektroenergetskih sistemov. Osnove prenosa električne energije. Osnove razdeljevanja električne energije. Značilnosti odjema električne energije. Smotrna raba energije. Aktualna problematika preskrbe z električno energijo: okoljevarstvena vprašanja (NIMBY efekt, BANANA efekt). Povečanje prenosnih zmogljivosti (zastale investicije, okoljevarstveni razlogi). Zanesljivost dobave električne energije. Kakovost električne energije. Trg z električno energijo in njegovi vplivi. Načrtovanje elektroenergetskih sistemov. Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov. Nove tehnologije proizvodnje, prenosa, razdeljevanja in porabe električne energije.

Cilji in kompetence:

 • Slušatelji si bodo ustvarili celostno sliko potreb po energiji in izkoriščanju primarnih virov.
 • Pridobili bodo osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije.
 • V okviru aktualne problematike predmet izpostavlja okoljevarstvene vidike, vpliv trga z električno energijo in razvoj novih tehnologij, obnovljive vire energije (veter, voda, sonce, biomasa itn.) in predvsem učinkovito rabo energije.

Predvideni študijski rezultati:

 • Študent bo razumel, kakšne so potrebe po energiji, kako se pridobiva električna energija iz primarnih virov energije, kakšne so posledice na okolje, kako se energija prenaša in razdeljuje med odjemalce.
 • Z osnovnim znanjem bo slušatelj sposoben reševati osnovne probleme na področju energetike, ki zajema smotrno rabo energije, nove tehnologije, kakovost električne energije in trgovanje z električno energijo.

Metode poučevanja in učenja:

 • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v letnik.
 • Pogoj za opravljanje izpita so opravljene laboratorijske vaje.


PDF predstavitev

Gradiva

 1. Standard Handbook for Electrical Engineers, The McGraw-Hill, 2006
 2. B. Sorensen, Renewable Energy, Fourth Edition, Elsevier Inc., 2010
 3. Solar Energy Engineering, Elsevier Inc., 2009
 4. Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Elsevier Inc., 2007
 5. S. Pryja, D. J. Inman, Energy Harvesting Technology, Springer, 2009
 6. R. A. Higgins, Energy Storage, Springer, 2010Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika