Informacijski sistemi

Visokošolski učitelji: Stančin Sara
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64122Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Osnovni pojmi o informacijskih sistemih in njihova uporaba (informacije, podatki in znanje, podatkovni viri). Strukturiran zapis podatkov, informacij in znanja (osnovni in kompleksni podatkovni tipi, meta podatki, tabelarični zapis podatkov, povezave (relacije med podatki), podatkovni model). Shranjevanje podatkov (skladovnice podatkov, podatkovni strežniki, skladišča podatkov). Uporaba in vzdrževanje podatkov ter upravljanje z njimi. Poizvedbe (jeziki za poizvedbe, iskanje po tekstu, iskanje multimedijskih vsebin, ključne besede, rudarjenje podatkov, iskanje po tekstovnih podatkih). Zaščita podatkov. Orodja za delo s podatki (neposredno povezovanje, vmesniki za povezovanje, oddaljen dostop odjemalec/strežnik). Trinivojskao arhitektura (splet, aktivne strezniške aplikacije, spletne storitve).

Cilji in kompetence:

  • Predmet podaja temeljna znanja s področja informacijskih sistemov, ki so potrebna za bodoče inženirje tehnične stroke in spadajo v splošno izobrazbo inženirja v informacijski družbi.
  • Predmet podaja pregled informacijskih sistemov, postopkov njihovega načrtovanja in upravljanja, ter različnih orodij za vzdrževanje podatkov in poizvedbe po podatkih.
  • Snov je zanimiva za vse študente elektrotehnike, hkrati pa je dobra osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija telekomunikacij.

Predvideni študijski rezultati:

  • Osnove načrtovanja, izvedbe in uporabe informacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja in laboratorijske vaje, učenje z delom, delo doma.

Gradiva

1. T. Vidmar, Informacijsko komunikacijski sistem, Pasadena, Ljubljana 2002.
2. A. Silberschatz et al, Database Systems Concepts, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2005.
3. H. Garcia-Molina, J- D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Second Edition, Pearson Prentice Hall, 2009.
4. M. Arenas, P. Barceló, L. Libkin, F. Murlak, Foundations of Data Exchange, Cambridge University Press, 2014.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika