Zvezni signali in sistemi

Visokošolski učitelji: Košir Andrej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64166Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 3. letnik študija.

Vsebina:

Časovno zvezni linearni vzročni časovno invariantni sistemi (LTI, sistemska enačba). Zvezni signali (definicija, vrste signalov in komponiranje signalov, značilne vrednosti). Predstavitev in analiza zveznih signalov (amplitudni in fazni spekter, energijski in močnostni spekter), Laplaceova transformacija. Definicija, lastnosti in omejitve strnjenega linearnega sistema/vezja, model vezja. Topološki opis vezja, vpadna matrika, matrika mreže, vejna, zančna in vozliščna metoda opisa sistema. Transformacija virov in Tellegenov teorem. Klasična analiza vezja z interpretacijo rešitve, konvolucija. Izmenična analiza: kazalci, sistemska funkcija, kompleksna moč, enovhodna vezja (ekvivalence, teorem o maksimalnem prenosu moči, resonanca), dvovhodna vezja (parametri in združevanje, preslikave impedanc, impedančno prilagajanje, prevajalne funkcije). Analiza sistemov s Fourierjevo vrsto in Fourierjevo transformacijo. Analiza sistemov z Laplaceovo transformacijo. Sistemi s povratno vezavo (analiza, kavzalnost in stabilnost).

Cilji in kompetence:

Poznavanje temeljnega znanja o strnjenih električnih vezjih in analizah linearnih električnih vezij in linearnih sistemov. Poznavanje predstavitve, komponiranja in analize zveznih signalov. Spoznavanje temeljev LTI sistemov. Temeljna znanja in razumevanje analize linearnih sistemov in izbranih fenomenov v linearnih sistemih.

Predvideni študijski rezultati:

Analiza strnjenih vezij in izbranih fenomenov, osnov predstavitve in analize signalov, analize zveznih sistemov in sistemskega razumevanja sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, vadnice,
  • avditorne vaje,
  • konzultacije.

Gradiva

  1. B. P. Lahti: Linear Systems and Signals, Oxford University Press, 2005.
  2. A. V. Oppenheim, A. S. Willsky: Signals and Systems, Pearson Education Lim., 2014.
  3. J. Mlakar: Linearna vezja in signali, Založba FE in FRI, 2007.
  4. A. Košir: Linearna vezja in signali, zbirka rešenih vaj, Založba FE in FRI, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije