Digitalne komunikacije

Visokošolski učitelji: Tomažič Sašo
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64175Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.
  • Matematika I do IV.

Vsebina:

Osnovni telekomunikacijski model. Vzorčenje. Prenos v osnovnem pasu (prenos impulzov, močnostni spekter kodiranega signala, sinhronizacija, optimalno sprejemno sito, intersimbolna interferenca). Adaptivni sistemi (adaptivna sita, adaptacijski algoritmi, izravnalnik, izločevalnik intersimbolne interference). Modulacije (amplitudna modulacija, frekvenčna modulacija, fazna modulacija, kvadraturna modulacija, digitalni modulacijski postopki, spektralna učinkovitost, modulacija z več nosilci). Kapaciteta prenosnega kanala. Sodostop (naključni sodostop, frekvenčni sodostop, časovni sodostop, razširjen spekter in kodni sodostop, celična omrežja). Kodirni postopki (linearne blokovne kode, konvolucijske kode, mrežne kode, produktne kode). Dekodirni postopki (mehko in trdo odločanje, detekcija in popravljanje napak, dekodiranje na osnovi največje verjetnosti in vnaprejšnje popravljanje napak, viterbi algoritem).

Cilji in kompetence:

  • Spoznavanje osnovnih principov prenosa signalov pri digitalnih komunikacijah.
  • Spoznavanje problemov, ki nastopajo pri prenosu podatkov po neidealnem kanalu, ki vnaša popačenje in šum ter postopkov za njihovo odpravljanje.
  • Spoznavanje različnih načinov za souporabo skupnega prenosnega medija, predvsem pri brezžičnih komunikacijah, kjer je zmogljivost skupnega medija omejena, saj si vsi uporabniki delijo isti medij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje osnovnih načel digitalnega prenosa, motenj in napak, ki jih motnje povzročajo, ter postopkov za odpravljanje napak in učinkovito izkoriščanje frekvenčnega prostora.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

  1. Sašo Tomažič, Digitalne komunikacije - Prenos digitalnih signalov, Založba FE, 2017 (prenos)
  2. Simon Haykin, Michael, Communication Systems, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2009Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije