Pogoji za napredovanje

Napredovanje v višji letnik

Napredovanje v višji letnik

Študent interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).
Študent interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS). 

Skladno s Statutom Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opravičene razloge, kot so npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Študijska komisija FE.


Ponavljanje letnika

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali prejšnji smeri.

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija
Vloga za uveljavljanje upravičenih razlogov - študent odda najkasneje do 01.09. tekočega leta