Programiranje 1

Visokošolski učitelji: Mahnič Viljan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 63277Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predavanja:

 • Pregled programskih jezikov s poudarkom na sodobnih programskih jezikih 3. generacije
 • Primer preprostega programa, postopek priprave programa, prevajanje in izvajanje
 • Osnovni podatkovni tipi
 • Predstavitev celih in realnih števil, znakov ter logičnih vrednosti
 • Deklaracije konstant in spremenljivk
 • Stavki
  • Prireditveni stavek, pisanje izrazov, operatorji in njihova prioriteta
  • Izbirni stavki
  • Ponavljalni stavki
 • Metode
  • Vloga in vrste metod
  • Formalni in dejanski parametri
  • Rekurzija
 • Razredi in objekti
  • Spremenljivke in metode objekta
  • Konstruktorji, preoblaganje konstruktorjev
  • Dostopna določila
  • Vnaprej deklarirani razredi
 • Tabele
  • Enodimenzionalne in večdimenzionalne tabele
  • Tabele objektov
 • Nizi
 • Dedovanje
  • Redefinicija metod
  • Konstruktorji v podrazredih
  • Dinamično povezovanje podprogramov
  • Abstraktni razredi in abstraktne metode
  • Razred Object
  • Vmesnik (interface)
 • Grafične knjižnice, komponente grafičnega uporabniškega vmesnika
 • Dogodkovno vodeno programiranje
 • Apleti
 • Obravnavanje izjem
 • Podatkovni tokovi in datoteke

Vaje:

Na vajah študenti rešujejo praktične probleme, s katerimi utrjujejo snov, ki so jo obravnavali na predavanjih. Poudarek je na samostojnem delu ob pomoči asistentov.

Domače naloge:

Študenti dobijo seznam nalog (programov), ki jih morajo izdelati doma in zagovarjati na vajah v vnaprej predpisanih rokih. S tem jih vzpodbujamo k sprotnemu študiju in samostojnemu delu. Študent, ki nima pozitivno ocenjenih domačih nalog, ne more pristopiti k izpitu.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne koncepte objektno usmerjenega programiranja v enem izmed splošno namenskih programskih jezikov 3. generacije in jih usposobiti za samostojen razvoj enostavnih računalniških programov.

Poznavanje in razumevanje:

 • postopka priprave in izvajanja programa,
 • osnovnih programskih konstruktov in podatkovnih struktur,
 • konceptov objektno usmerjenega programiranja,
 • osnovnih algoritmov za reševanje tipičnih programerskih problemov,
 • dogodkovno vodenega programiranja in osnovnih komponent uporabniškega vmesnika.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Laboratorijske vaje (refleksija izkušenj, praktično reševanje več tipičnih problemov na računalniku, predstavitev in zagovor programskih rešitev, diskusija, sporočanje povratne informacije);
 • Domače naloge (samostojna izdelava računalniških programov)
 • Individualne konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Predmet se izvaja na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Gradiva

 1. J. Farrell: Java Programming, Fourth Edition, Course Technology, an International Thomson Publishing company, 2008.
 2. R. Winder, G. Roberts: Developing Java Software, Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd, 2006.
 3. Uroš Mesojedec, Borut Fabjan: Java 2: Temelji programiranja, Pasadena, 2004Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija