Radijski in televizijski sistemi

Visokošolski učitelji: Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64194MOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Teorija prenosa radiodifuznih signalov, osnove kodiranja in dekodiranja signalov radiodifuznih sistemov, prenos v osnovnem pasu (preslikava kode v signal, spekter kodiranega signala, uporaba modulacijskih postopkov). Analogni radiodifuzni sistemi, Radio, TV (prizemna TV, kabelska TV, satelitska TV). Digitalni radiodifuzni sistemi, Radio, TV (prizemna TV, kabelska TV, satelitska TV). Distribucija signala - Oddajniška infrastruktura, Linki, Distribucija signala do končnega uporabnika: Produkcijski signali. Frekvenčni pasovi radiodifuzije in značilnosti propagacije v njih. Planiranje DVB-T, DAB. Sheme in multiplexi, Dodeljevanje in Regulacija radijskega spektra.

Cilji in kompetence:

Predmet je namenjen spoznavanju sistemov za distribucijo radijskih in televizijskih signalov. Študentje bodo najprej na kratko spoznali osnovne principe analognih radijskih in televizijskih sistemov, večja pozornost pa bo namenjena kompleksnejši digitalni radiodifuzni prenosni tehnologiji in problemom, ki jih je bilo treba rešiti za zanesljiv prenos digitalne slike in zvoka. Predmet obravnava vse tri radiodifuzne platforme; kabelsko, satelitsko in prizemeljsko. Za boljše razumevanje bo splošni predstavitvi problema sledila sistematična obravnava poti signala; od kodiranja v produkcijskih hišah preko izvornega kodiranja do kanalskega kodiranja in funkcionalne razlage sprejema na integriranih sprejemnikih ali set top boxih. Razlagi radiodifuznih sistemov bo sledil pregled načinov dodeljevanja in planiranja radijskega spektra ter standardizacije na tem področju.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje delovanja sistemov radiodifuzije, razlike in prednosti digitalnih sistemov pred analognimi, poznavanje problematike sprejema radiodifuznih signalov po različnih poteh in napravah ter pomembnih aspektov načrtovanja radiodifuznega spektra.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. Benoit Herve, Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Focal Press, Third Edition, 2008, 978-0-240-52081-0
  2. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6
  3. Robin Blair, Digital Techniques in Broadcasting Transmission, Focal Press (April 1999), ASIN 0240803663
  4. Amitabh Kumar, DVB-H, DMB, 3G Systems and rich media aplications, Focal Press, 2007, ISBN 13: 978-0-24080946-5, ISBN 10: 0-240-80946-7Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija