Multimedijske vsebine

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni, zimski
Koda predmeta: 64197Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Uvod in motivacija za uporabo multimedijskih vsebin. Prednosti multimedijskih vsebin v digitalni obliki. Specifične zahteve strojne in programske opreme za delo z digitalnimi multimedijskimi vsebinami. Izgubno/brezizgubno kodiranje vsebin z uporabo na posameznih multimedijskih vsebinah. Pregled aktualnih standardov s primeri iz družine MPEG za zapis in prenos digitalnih multimedijskih vsebin. Tekst kot multimedijska vsebina: kreiranje, uporaba, orodja za delo s tekstom kot multimedijsko vsebino. Grafika in slike: kreiranje, zajem in uporaba, primerjava vektorske in bitne grafike. Formati zapisa. Zvok: kreiranje, zajem, obdelava in uporaba. Formati zapisa in distribuiranje. Video: zajem in digitalizacija video signala, urejanje video posnetkov, orodja za delo z video vsebinami. Formati zapisa digitalnega videa in distribucija. Osnovni koncepti dela z animacijami z osnovami interaktivnosti. Združevanje posameznih multimedijskih vsebin v končni multimedijski izdelek z dodanimi elementi interaktivnosti. Pomen, metode in pristopi učinkovitega shranjevanja in iskanja shranjenih vsebin z uporabo nizko in visokonivojskih metapodatkov. Osnove semantike za zapis metapodatkov. Postopek razvoja multimedijskega izdelka od razvojnega načrta, oblikovanja izdelka do produkcije izdelka. Potrebna dokumentacija za izdelavo multimedijskega izdelka. Zaščita dostopa do vsebin. Poznavanje različnih pravic dostopa do vsebin.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta Multimedijske vsebine je študentu podati znanje o celostnem naboru multimedijskih vsebin, kamor so zajeti tekst, grafika, slike, video, zvok in animacija. Predmet obravnava razumevanje konceptov potrebnih za obvladovanje uporabe standardnih programskih orodij za kreiranje, urejanje, integracijo in distribucijo digitalnih multimedijskih vsebin.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni: Razumeti teoretične osnove digitalnih multimedijskih vsebin. Aplikacije temeljnih konceptov na različnih področjih kreiranja, urejanja in uporabe multimedijskih vsebin. Uporabljati sodobna orodja za urejanje multimedijskih vsebin. Načrtovati multimedijske vsebine skladno z zahtevami končnega uporabnika. Sestaviti multimedijske vsebine v končni izdelek. Poznati osnove distribucije digitalnih multimedijskih vsebin z znanji o zaščiti in pravicah uporabe vsebin.

Metode poučevanja in učenja:

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino. Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi.

Gradiva

  1. N. Chapman, J. Chapman. Digital multimedia. Wiley Publishing, 3. izdaja 2009.
  2. Benyon. Designing interactive systems.Pearson, 2nd, 2010.
  3. Costello. Multimedia foundations, Elsevier, 2012.
  4. Spletni viri podani na posameznih predavanjih.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedija