Vpisni pogoji in vpis

 

VPIS 2022/2023

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik za Slovence, za državljane držav članic Evripske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal:

  • od 15. februarja do 18. marca 2022.

 

Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije

Prvi prijavni rok: do 20. aprila 2022 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2022 za kandidate/-ke, ki jim bo zaključno spričevalo izdano v letu 2022.

 

 

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve vpisa so kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu 60 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk


Za študijsko leto 2022/2023 je razpisanih 45 vpisnih mest za redni študij ter 5 vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU.

Prehodi med študijskimi programi

Prehodi na univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija so mogoči med programi FE UL, FRI UL in drugih fakultet in univerz skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL.