Avtomatika

Visokošolski učitelji: Mušič Gašper
Sodelavci: Karer Gorazd
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64609Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 1. letnik

Vsebina:

 • definicije osnovnih pojmov s področja avtomatike, gradniki sistemov vodenja, nivoji vodenja,
 • programirljivi krmilni sistemi, vodenje s programirljivimi logičnimi krmilniki,
 • opisi in analiza sistemov vodenja, matematično modeliranje, simulacija, lastnosti dinamičnih sistemov, prenosne funkcije in blokovni diagrami, analiza v časovnem prostoru,
 • regulacijski sistemi, študij učinkov povratne zanke, osnovni regulacijski algoritmi (P, PI) in njihova izvedba,
 • ilustracija s praktičnimi primeri

Spletna stran predmeta

Cilji in kompetence:

Osnovni cilj predmeta je, da uvede študenta na področje avtomatike, ga seznani z nekaterimi osnovnimi pojmi področja, vpelje idejo sistemskega pristopa in življenjski cikel sistemskega inženirstva, predstavi osnovne koncepte in gradnike sistemov vodenja in nekatera področja uporabe, predstavi osnove programskega paketa Matlab/Simulink za inženirsko računanje in simulacijo sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih pojmov sistemov vodenja, poznavanje pomembnejših gradnikov sistemov vodenja, razumevanje osnovnih predstavitev sistemov (grafičnih in matematičnih), poznavanje osnovnih struktur in algoritmov vodenja, sposobnost izvedbe preprostih programirljivih krmilnih sistemov, sposobnost simuliranja, analiziranja in načrtovanja preprostih sistemov vodenja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in industrijskih obratih.

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. G. Mušič , Avtomatika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.
 2. S. Oblak, I. Škrjanc, Matlab s Simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2005.
 3. S. Strmčnik in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998.
 4. F. Golnaraghi, B. C. Kuo: Automatic Control Systems, 9th Edition, Wiley, 2009.
 5. N. S. Nise: Control Systems Engineering, 6th Edition, International Student Version, Wiley, 2011.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika