Mehatronika

Visokošolski učitelji: Ambrožič Vanja
Sodelavci: Nemec Mitja
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64611Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija

Vsebina:

Uvod v mehatroniko: pojmi, sinteza računalništva, elektronike, elektrotehnike in strojništva. Mehanske komponente v mehatroniki. Zajemanje in prenos merjenih veličin. Elektromehanični, pnevmatski in hidravlični izvršni elementi. Principi in snovanje vodenja mehatronskih sistemov. Inteligentno vodenje mehatronskega sistema s pomočjo programirljivih krmilnikov in mikroprocesorskih sistemov: arhitekture, programske podpore, komunikacija človek - stroj. Analiza delovanja na primerih mehatronskih sistemov različnih tipov aplikacij in moči.

 • Vpogled v problematiko sinergije elektrotehnike, računalništva in mehanike s stališča potrebnih inženirsko-tehničnih znanj ter praktična sinteza doseženih znanj.
 • Uvod v mehatroniko: pojmi, sinteza računalništva, elektronike, elektrotehnike in strojništva. Mehanske komponente v mehatroniki.
 • Zajemanje in prenos merjenih veličin. Elektromehanični, pnevmatski in hidravlični izvršni elementi. Principi in snovanje vodenja mehatronskih sistemov. Inteligentno vodenje mehatronskega sistema s pomočjo programirljivih krmilnikov in mikroprocesorskih sistemov: arhitekture, programske podpore, komunikacija človek - stroj. Analiza delovanja na primerih mehatronskih sistemov različnih tipov aplikacij in moči.

Predpogoj za pristop k izpitu so opravljene obveznosti (opravljene vaje ter ev. seminar).

Na pisnem izpitu je dovoljen le uporaba pisalnega pribor. Vsi ostali pripomočki so prepovedani. Ustni zagovor je možen le po uspešno opravljenem pisnem delu izpita.

Cilji in kompetence:

Vpogled v problematiko sinergije elektrotehnike, računalništva in mehanike s stališča potrebnih inženirsko-tehničnih znanj ter praktična sinteza doseženih znanj.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Študent bo utrdil dosežena znanja iz mikroračunalniške tehnike, električnih strojev in merilne tehnike s stališča uporabnosti ter hkrati pridobil osnovni vpogled v področja, s katerimi se bo podrobneje seznanil v nadaljnjem šolanju. Na ta način bo osvojil splošna znanja in kulturo, ki je potrebna pri sodobnih multidisciplinarnih pristopih k reševanju inženirskih problemov.
 • Uporaba: Študent razume in pozna delovanje komponenta mehatronskih sistemov, s poudarkom na procesnih krmilnikih, kjer bo samostojno programiral rešitve posameznih problemov.
 • Refleksija: Študent bo kritično ocenjeval potrebe pri snovanju mehatronskih sistemov, zmožnosti krmilnega algoritma ter spoznal varnostne zahteve pri snovanju le-tega.
 • Prenosljive spretnosti: Študent se bo pri izvajanju laboratorijskih vaj navajal na sistematični pristop in ustrezno dokumentiranje. Zaveda se kompleksnosti in multidisciplinarnosti mehatronskega sistema. Znanja, pridobljena pri tem predmetu, bo študent lahko nadgradil in uporabil za realizacijo najzahtevnejših mehatronskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja (30 ur) ter
 • projekti na vajah oziroma seminar (30 ur).

PDF predstavitev

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. gradivo za predavanja
 2. Godfrey C. Onwubolu: Mechatronics - Principles and applications, Elsevier, 2005
 3. Rolf Isermann: Mechatronics systems - Fundamentals, Springer, 2005
 4. Control and Mechatronics, edited by B. M. Wilamowski and J. D. Irwin, CRC Press, 2011
 5. Vanja Ambrožič, David Nedeljković: Uvod u programirljive krmilne sisteme, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2011
 6. Spletna stran predmetaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika