Projektno vodenje

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64657Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

Vsebina:

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov: cilji projekta, obseg projekta, konceptualizacija in začetno načrtovanje, pregled metod in tehnik planiranja, viri. Vodenje projekta: analiza časovnega diagrama, optimizacija, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja IKT sistemov in storitev: življenjski cikel produkta, analiza zahtev, proces načrtovanja, modeliranje sistema in storitev, vrednotenje in estimacija rešitev. Osnove jezika UML: modeliranje procesov in sistemov. Predstavitev projekta: skupinsko delo, javno nastopanje, programska orodja za projektno vodenje. Analiza izbranih projektov s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študenta seznaniti z osnovami projektnega vodenja v inženirstvu s poudarkom na razvoju sistemov in storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Študent se seznani s pripravo predstavitev, dokumentiranja, postavljanja zahtev in učinkovite komunikacije med sodelavci na projektu. Pri delu se študent seznani s programskimi orodji za projektno vodenje.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje projektnega dela različnih področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Razumevanje življenjskega cikla projekta. Študent zna načrtovati in voditi projekt s pomočjo programskega orodja. Seznanitev z načini javnega nastopanja ter priprave predstavitev.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • praktični prikazi,
  • avditorne in
  • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. J. T. Marchevka, Information Technology Project Management, Wiley, 4. izdaja, 2012.
  2. A. Dennis, B.H. Wixom, System Analysis and Design, Wiley, 5. izdaja, 2012.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije