Omrežne storitve

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64658Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.
 • Za gostujoče študente priporočeno poznavanje vsebin predmeta: Komunikacijski sistemi.

Vsebina:

 • Pregled delovanja omrežnega in transportnega sloja v internetnih sistemih.
 • Arhitektura paketnih stikal.
 • Protokoli in storitve tehnologije Ethernet.
 • Usmerjanje v internetnih sistemih.
 • Osnove multicast prenosnega načina.
 • Osnove internetnega protokola verzije 6.
 • Storitve in aplikacije internetnega protokola verzije 6.
 • Delovanje tehnologije in storitve večprotokolne komutacije z zamenjavo label.
 • Varnostne naprave, mehanizmi in varnostne storitve omrežji.
 • Operaterske arhitekture širokopasovnega dostopa do interneta.
 • Uvod v telekomunikacijski inženiring: omrežno in prometno načrtovanje, načrtovanje kvalitete storitev in merjenja.

Cilji in kompetence:

 • Cilj predmeta je podati pregled gradnikov, mehanizmov ter osnovnih konceptov delovanja sodobnih omrežnih storitev.
 • Spoznavanje naprednih povezovalnih načinov, omrežnih protokolov, upravljalskih mehanizmov, varnostnih pristopov ter storitev internetnih sistemov.
 • Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje gradnikov, mehanizmov, varnostnih pristopov ter osnovnih principov delovanja omrežnih storitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo.
 • Eizobraževanje.
 • Ogledi in vabljeni predavatelji.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Comer, D.: Internetworking with TCP/IP, Vol 1 (6th Edition), ISBN-10: 013608530X, 2013, Addison-Wesley.
 2. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
 3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
 5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije