Mobilni in brezžični sistemi

Visokošolski učitelji: Burnik Urban
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64693Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Poznavanje snovi Radijske komunikacije in Digitalne komunikacije.

Vsebina:

Predstavitev mobilnih komunikacijskih sistemov (pregled področja, razlike med brezžičnim in mobilnim konceptom, zgodovinski pregled komercialnih sistemov, smernice razvoja). Posebnosti razširjanja elektromagnetnega valovanja v primeru mobilnih storitev (načini razširjanja, razširjanje v tipičnih pogojih uporabe mobilnih storitev (N-LOS), presihanje, empirični modeli razširjanja signalov, načrtovanje pokritosti). Celični sistemi (kapaciteta omrežij, delitev spektra, predaja zveze, sistemske motnje v celičnih sistemih, načrtovanje, metode za izboljšanje kapacitete in zmanjšanje motenj). Digitalne mobilne komunikacije (digitalni način prenosa podatkov, izbor modulacijskih postopkov za mobilne storitve, BER, kanalno kodiranje). Souporaba virov (časovni, frekvenčni, kodni in prostorski sodostop, hibridni sistemi, kapaciteta omrežja, trunking). Arhitektura komercialnih brezžičnih mobilnih sistemov in standardizacija (GSM, 3GPP; UMTS, WCDMA, LTE, LTE Advanced, smernice razvoja; WiFi, WiMAX; nosilci storitev in signalizacija, posebnosti arhitektur). Mobilne storitve (govor, sporočila, prenos podatkov, zlivanje storitev, povsem-IP omrežja, IMS).

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnov delovanja ter posebnosti posameznih gradnikov brezžičnih mobilnih komunikacijskih sistemov. Seznanjanje z namenskimi modeli razširjanja valovanja za načrtovanje pokritosti in dometa mobilnih komunikacijskih sistemov. Obvladovanje, ideja in pomen celičnih komunikacijskih sistemov. Poznavanje sistemov za sodostop uporabnikov do skupnega spektralnega področja. Poznavanje javnih in zasebnih brezžičnih omrežij in standardov. Poznavanje mehanizmov za zagotavljanje klasičnih in multimedijskih mobilnih storitev.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje gradnikov mobilnih brezžičnih telekomunikacijskih sistemov na vseh nivojih, od izvornega kodiranja, kanalnega kodiranja, prenosa podatkov v neidealnih razmerah, kapacitete sistema, do omrežne zasnove ad-hoc in javnih mobilnih komunikacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s teoretičnimi izhodišči in praktično naravnane laboratorijske vaje z možnostjo dela v skupini.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Shankar, P. M., Introduction to wireless systems, New York : J. Wiley, 2002
  2. HERCOG, D., Telekomunikacijska omrežja, Ljubljana, Slovenija: Pasadena, 2013.
  3. Molisch, A. F., Wireless Communications, 2nd ed., Chichester, UK: J. Wiley, 2011.
  4. Poikselka, Mayer, Khartabil, The IMS: IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain, Chichester, UK: J. Wiley, 2004Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije