Telekomunikacijski protokoli

Visokošolski učitelji: Pustišek Matevž

Visokošolski učitelji: , Štern Andrej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64695Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.
 • Priporoča se poznavanje in razumevanje vsebin predmetov: Programiranje I in II, Komunikacijski sistemi, Omrežne storitve.

Vsebina:

 • Protokol, protokolni osebki, sintaksa in semantika protokolnih sporočil. Protokolni sklad (principi, model OSI, protokolni sklad TCP/IP, komunikacijske ravnine, tuneliranje). Povezavnost in pripadajoče signalizacija. Zanesljivost prenosa, zaznava in odprava napak. Osnove krmiljenja pretoka in zamašitev. Zapisovanje podatkov in podatkovnih struktur ter tvorba sporočil.
 • Postopki razvoja programske opreme, formalna specifikacija, implementacija in verifikacija protokolov. Standardizacija komunikacijskih sistemov in protokolov.
 • Zgledi protokolov, npr. podrobnejša obravnava protokolnih skladov Smart Grid ter nekaterih aplikacijskih protokolov v Internetu.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je zagotoviti poznavanje in razumevanje principov in metod prenosa sporočil skozi telekomunikacijski sistem, osnove telekomunikacijskih storitev in protokolov ter protokolnih skladov. Sposobnost razumevanja specifikacije protokolov. Poznavanje nekaterih metod in protokolov.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje principov in sposobnosti branja specifikacij. Poznavanje konkretnih metod in protokolov je namenjeno predvsem poglabljanju in utrjevanju razumevanja principov ter integraciji posamičnih znanj.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami.
 • Laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje.
 • Eizobraževanje.
 • Projektno delo.
 • Vabljeni predavatelji.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Sharp, R., Principles of Protocol Design, Springer, 2008
 2. Stallings, W.: Data and computer communications, 9th ed., ISBN 978-0-13-139205-2, 2011, Prentice Hall.
 3. Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, Pasadena, 2013 (in Slovenian)
 4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The Protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
 5. Javno dostopna priporočila in standardi, npr./Publicly accessible recommendations and standards, e.g.: https://www.w3.org/standards/, http://standards.ieee.org/, https://www.ietf.org/rfc.html.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Aplikativna elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije