Modul A

Cilj Modula A je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji na področju procesnih merilnih sistemov in za kontrolo kakovosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

Predmeta modula A
Procesni merilni sistemi
Kontrola kakovosti in zanesljivosti
 

V tematiko procesnih merilnih sistemov spada umestitev merilne problematike v procesne sisteme, ter obravnavati merilne metode in merilno instrumentacijo s stališča regulacijske tehnike. Posebej je obravnavana časovna odzivnost merilnih sistemov s pomočjo modeliranja, ter analiza bistvenih zahtev pri izbiri posamezne merilne opreme z vidika meroslovnih parametrov za regulacijske sisteme. Obravnavani so splošni primeri merilnih motenj ter načini izvedbe zaščite (oklopi ter ozemljitve) pri elektronskih merilnih instrumentih in procesnih merilnih sistemih. Predmet podrobneje obravnava vodila za prenos podatkov ter seznanja študente z osnovami računalniškega vodenja meritev (zajemanje, obdelava in prikaz merilnih podatkov) ter z osnovami virtualnih merilnih instrumentov.

V tematiko kontrole kakovosti in zanesljivosti spada spoznavanje sistema celovitega vodenja kakovosti s kompleksnimi sistemi in orodji različnih dejavnosti, s katerimi dvigamo kakovost proizvodov in storitev. Študent se spozna z orodji za ocenjevanje merljivih in nemerljivih (opisnih) karakteristik kakovosti in zanesljivosti komponent, sklopov in sistemov. Namen je tudi razmejiti in razumeti področja varnosti in kakovosti, zanesljivosti in vzdrževanja, ter to povezati z evropskimi zahtevami, tako s stališča standardizacije kot tehniških zahtev za proizvode. Pristop h kontroli kakovosti in zanesljivosti se prikaže tudi z ekonomskega vidika. Na praktičnih primerih se utrdi teoretično znanje.

Izpitni sistem
Študentje oba izpita Modula A opravijo na koncu semestra po opravljenem praktikumu. V skladu z dogovorom je možno delno opravljanja izpita sproti med semestrom s kolokviji ali seminarsko nalogo.

Gradiva
1.     Drnovšek, J.; Bojkovski, J; Batagelj V.; Agrež D.; Procesni merilni sistemi; skripta; Fakulteta za elektrotehniko 2012
2.     Drnovšek, J.; Bojkovski, J; Batagelj V.; Agrež D.; Procesni merilni sistemi; skripta za vaje; Fakulteta za elektrotehniko 2012
3.     BEGEŠ, Gaber. Kontrola kakovosti in zanesljivosti. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011
4.     BEGEŠ, Gaber. Kontrola kakovosti in zanesljivosti: laboratorijski praktikum. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2012