Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje študentov je pomemben del študijskega programa, ki nadgradi teoretične študijske vsebine. Študentom omogoči prenos pridobljenega znanja in teoretične usposobljenosti v prakso. Na ta način študentje spoznajo, katera znanja so pri študiju temeljna, dobijo vpogled v realne delovne razmere in pogoje ter delovne naloge, ki jih bodo opravljali na področju, za katerega se specializirajo oz. se vanj usmerjajo. Študentje imajo tako možnost presojati podjetja in institucije iz lastne izkušnje ter spoznati možne poklicne poti. Istočasno imajo priložnost spoznati svoje dejanske in potrebne kompetence ter veščine znotraj področja, ki jih zanima.

Študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika opravljajo v začetku 6. semestra praktično usposabljanje v obsegu 3 mesecev. Praktično usposabljanje poteka pod vodstvom fakultetnih mentorjev in mentorjev v izbranih podjetjih, s pretežno elektrotehničnimi področji dela ali pa v podjetjih, ki zaradi infrastrukturnih dejavnosti potrebujejo elektrotehnične kadre.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja so:

 • Pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela.
 • Nadgrajevanje pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso.
 • Usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica.
 • Spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov.
 • Spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov.
 • Učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami.
 • Razvijanje odgovornosti za:
  • lastno delo,
  • kakovost, potrebno v poklicnem delu,
  • upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.
 • Omogočiti zaposljivost diplomantov.
 • Obogatiti in nadgraditi kakovost študija.
 • Povezovanje fakultete s širšim družbenim okoljem, raziskovalnimi institucijami, gospodarskimi družbami ter predstavniki negospodarstva doma in v tujini.

 

POTEK AKTIVNOSTI IN ROKI

1. Izbor podjetja in mentorja na fakulteti

Podjetje, v katerem se bo praktično usposabljal, si študent praviloma poišče sam, vendar ob soglasju fakultete. Pri tem mu pomaga koordinator. Podjetje študentu dodeli mentorja, ki ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe in izkušnje z ustreznega področja elektrotehnike. Podjetje svojo pripravljenost za sodelovanje potrdi s prijavnico.

Rok: 1. februar

 

2. Prijava k praktičnemu usposabljanju

Prijava na praktično usposabljanje poteka preko študijskega programa STUDIS. V spletni obrazec PRAKSA izpolnite vse manjkajoče podatke, obrazec natisnete in potrjenega (podpisanega in žigosanega) s strani podjetja dostavite koordinatorju praktičnega usposabljanja.  Na podlagi potrjenega potrdila o sprejemu na obvezno študijsko prakso koordinator pripravi pogodbo o medsebojnih obveznostih študenta, podjetja in FE. Pogodbe pripravlja in posreduje v podpis koordinator.

Rok: 15. februar oz. do pričetka praktičnega usposabljanja

 

3. Izvajanje praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje se pravilom pričenja med 1. marcem in 31. majem. Za preložitev začetka praktičnega usposabljanja (po 1. maju) je potrebno soglasje študijske komisije. Ob zaključku praktičnega usposabljanja izdela študent zaključno poročilo.

 

4. Zaključno poročilo in ocena praktičnega usposabljanja

Po končanem praktičnem usposabljanju študent dostavi koordinatorju ocenjevalni list, ki ga predhodno podpiše in potrdi mentor v podjetju. Študent izdela zaključno poročilo in ga po predpisanem navodilu odda preko STUDIS-a najkasneje 15 dni po končanem praktičnem usposabljanju. Na osnovi zaključnega poročila in ocenjevalnega lista mentor oceni uspešnost praktičnega usposabljanja. Študent, ki ne odda končno obliko poročila o praktičnem usposabljanju v roku treh mesecev po zaključku praktičnega usposabljanja, mora ponovno opravljati praktično usposabljanje.

Rok: 3. mesece po zaključku praktičnega usposabljanja (skrajni rok).

 

NALOGE SODELUJOČIH PRI PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU

Vsak študent si izbere praktično usposabljanje glede na možnosti in lasten interes. V pomoč mu je lahko koordinator praktičnega usposabljanja ali mentor na fakulteti.

Naloge študenta:

 • izbira vsebine praktičnega usposabljanja, ki ustrezajo njegovemu interesu in izbira zunanje organizacije, kjer bo opravljal praktično
 • izbere mentorja na fakulteti,
 • opravi prakso v zahtevanem obsegu,
 • pri delu upošteva navodila mentorja iz podjetja, fakultetnega mentorja in koordinatorja prakse
 • odgovorno opravlja naloge, ki so mu zaupane,
 • fakultetnemu mentorju v dogovorjenem roku odda vso potrebno dokumentacijo o svojem delu ter vodi ustrezno dokumentacijo o poteku prakse (dnevnik prakse),
 • upošteva predpise o varstvu pri delu in uporablja ustrezna zaščitna sredstva,
 • varuje morebitne poslovne skrivnosti izvajalca praktičnega usposabljanja, s katerimi se seznani med opravljanjem prakse,
 • pripravi končno poročilo.

Fakultetni mentor:

 •  skupaj z mentorjem v podjetju usklajuje izvedbo programa,
 • občasno nadzira delo študenta,
 • pregleda zaključno poročilo in oceni študenta.

 Mentor v podjetju:

 • seznani študenta s podjetjem in njegovim področjem dela,
 • seznani študenta s pravicami in dolžnostmi v času usposabljanja,
 • skrbi za ustrezne delovne pogoje študenta (npr. prehrana, varstvo pri delu),
 • skrbi za izvajanje usposabljanja v skladu z dogovorjenim programom (dodeljuje naloge, preverja rezultate dela),
 • vodi, usmerja in svetuje študentu v času praktičnega usposabljanja,
 • sodeluje s fakultetnim mentorjem,
 • izda oceno o praktičnem usposabljanju. 

:

 • sprejema prijave študentov za praktično usposabljanje,
 • izbira primerna podjetja, ki so pripravljena sprejeti študente na praktično usposabljanje,
 • pripravlja pogodbe o usposabljanju med podjetji, študenti in FE,
 • nadzira izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • skrbi za stike s podjetji, v katerih se študentje usposabljajo,
 • pregleda poročila o praktičnem usposabljanju.