Multimedijske komunikacije - 1. letnik - Multimedijske komunikacije

Koda predmeta1. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 1. semester 
1Multimedijske tehnologije IOST4503075170SLO
2Oblikovanje IOST4530075170SLO
3Osnove tehnikeOST4503075150SLO
4Telekomunikacijska omrežjaOST4503075150SLO
5Medijsko sporočanjeOST3030060110SLO
 Skupaj 1. semester      30 
 2. semester 
7Postopki obdelave signalovOST4503075170SLO
8Vizualne komunikacije in psihologijaOST4530075150SLO
9Tehnike programiranjaOST4503075150SLO
10Strokovna angleščinaOST3030060110SLO
6Internetni sistemiOST4503075170SLO
 Skupaj 2. semester      30 
 Skupaj 1. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet

Temeljni cilji programa Visokošolski strokovni študij multimedijskih komunikacij (1. stopnja)

Osnovni cilj, ki ga želimo realizirati z uvedbo programa MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE, je zapolnitev kadrovske vrzeli v Sloveniji na področju razvoja multimedijskih storitev ter inženiringa in uporabe tako lokalnih kot globalnih multimedijskih sistemov. Pri tem želimo dolgoročno poseči tudi v srednjeevropski prostor.

Kadri z diplomo iz Multimedijskih komunikacij se bodo zaposlovali v medijskih hišah, sistemih informiranja, kabelskih distribucijskih sistemih, pri ponudnikih multimedijskih in teleinformacijskih storitev, oglaševalskih agencijah, izvajalcih elektronskega varovanja, pri ponudnikih zabavnih ter izobraževalnih storitev, itd. Sposobni bodo reševati tehnološke probleme oblikovalskih, scenskih, avdiovizualnih informacijskih projektov in realizirati multimedijske aplikacije z aktualnimi razvojnimi orodji in multimedijskimi sistemi.

Program Multimedijske komunikacije predstavlja interdisciplinarno integracijo različnih znanstvenih področij, kot so: multimedijske tehnologije, telekomunikacije, oblikovalska znanja, znanja s področja avdio/video produkcije ter znanja o vodenju. Trendi razvoja kažejo, da je ta interdisciplinarna znanja smiselno integrirati v enoten program, ki slušatelju po opravljenem študiju daje celostno paleto znanj potrebnih za samostojno oziroma skupinsko izvedbo visokotehnoloških in zahtevnih nalog na področju multimedijskih komunikacij.

Poleg omenjenih štirih znanstvenih področij je študijski program Multimedijske komunikacije sestavljen tako, da vsebuje tudi vsa tista osnovna znanja, ki sicer neposredno ne sodijo v omenjeno interdisciplinarno paleto, so pa nujno potrebna za celovito izvajanje zahtevnih nalog s področja multimedijskih storitev. Sem sodijo tako znanja s področja intelektualne lastnine, poslovne etike, teorije in prakse komuniciranja, trženje, psihologija s poudarkom na psihologiji komuniciranja ter seveda tujih jezikih.

Namen uvedbe programa Multimedijske komunikacije je pokrivanje potreb po znanju uporabe multimedijskih tehnologij na različnih področjih, kot so televizija, radio, oblikovanje grafičnih in multimedijskih materialov, oglaševanje, uporaba specializiranih programskih paketov, obdelava zvoka in videa ter komuniciranje. Ob konvergenci omenjenih področij v smeri internetne paradigme, ki smo ji danes priča, je razumljiva tudi potreba po interdisciplinarnih znanjih, ki omogočajo razumevanje pojavov ter zmožnost sodelovanja pri nadaljnji konvergenci današnjih medijev k vseobsegajoči univerzalni globalni informacijski infrastrukturi. Pri tem se bodo študentje seznanjali z znanstvenimi in aplikativnimi načini dela, pridobili bodo znanstveno natančnost, poslovnost in korektnost, prav tako pa se bodo navajali na etičnost, moralnost in korektnost uporabe multimedijskih tehnologij pri komuniciranju in širjenju multimedijskih storitev med ponudnike in njihove uporabnike.

Glede na trende razvoja na področju telekomunikacij in na širšem področju, telekomunikacijsko-multimedijskih tehnologij, je razumljivo, da se vsebine študijskega programa Multimedijske komunikacije predavajo številnim slušateljem največkrat v obliki dopolnilnih seminarjev in tečajev, ki so sicer aplikativno naravnani, vendar jim največkrat manjka teoretične poglobljenosti, ki jo lahko ponudi študij po programu, ki izobražuje za visoko strokovno izobrazbo.

Ustrezno teoretično poglobljene sestavine programa Multimedijskih komunikacij v Sloveniji deloma že podajajo članice Univerze v Ljubljani, kot npr. Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Akademija za likovno umetnost, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, ter članice Univerze v Mariboru. Ti programi, ki so sicer na visoko-kakovostni tehnično-raziskovalni ravni, se praviloma premalo posvečajo aplikativnim prvinam multimedijskih tehnologij, predvsem pa nobena izmed omenjenih institucij v okviru Univerze v Ljubljani ne ponuja takšnega interdisciplinarnega programa.

Kot posebno prvino predlaganega programa vidimo tudi usposabljanje študentov za delo z aktualnimi programskimi orodji, ki jim po zaključenem visokem strokovnem študiju omogoča izrazito kompetitiven nastop na trgu delovne sile.

Temeljni cilji študijskega programa Multimedijske komunikacije so izobraziti in usposobiti študente za:

 • združevanje tehničnih in kreativnih sposobnosti,

 • opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja multimedijskih storitev in vsebin,

 • uporabo inženirskega pristopa k reševanju nalog,

 • razumevanje oblikovalskih in produkcijskih pristopov pri pripravi multimedijskih vsebin,

 • nadaljnje izobraževanje kot vseživljenjski proces.


Splošne kompetence

Diplomanti bodo usposobljeni za:

 • veščine zbiranja, uporabe in vrednotenja podatkov,

 • široko interdisciplinarno strokovno znanje s področja multimedije, telekomunikacij, informacijskih tehnologij, projektnega vodenja in osnov grafičnega oblikovanja ter produkcije.

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic,

 • sposobnost uporabe osvojenega znanja v praksi,

 • razvita sposobnost lastnega učenja na strokovnem področju,

 • samostojno vodenje zadanih projektov ter delo v skupini,

 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,

 • sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij

 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in multimedijskimi storitvami.

 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.


Predmetnospecifične kompetence

Poleg naštetih splošnih kompetenc bodo študentje razvijali tudi naslednje predmetnospecifične kompetence:


 • poznavanje in razumevanje področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij,

 • razumevanje vizualnega in zvočnega komuniciranja,

 • poznavanje razvoja multimedijskih konvergenčnih storitev in vsebin,

 • poznavanje in razumevanje priprave video, avdio in pisanih vsebin,

 • uporabo programerskih znanj ter sodobnih programskih orodij,

 • razumevanje in uporaba tehničnih in pravnih vidikov zaščite vsebin,

 • razumevanje, načrtovanje in vodenje projektov s področja multimedijskih komunikacij,

 • razvoj veščin in spretnosti pri oblikovanju in sporočanju vsebin,

 • razumevanje tehnoloških omejitev pri pripravi vsebin,

 • razumevanje in spremljanje standardov s področja telekomunikacij, informacijskih tehnologij ter multimedijskih tehnologij,

 • sposobnost razvoja in vzpostavitve interaktivnih spletnih storitev z uporabo sodobnih informacijskih virov,

 • razumevanje tehnoloških razlik med sodobnimi napravami in sposobnost vzpostavitve kompatibilnih multimedijskih storitev na različnih napravah,

 • razumevanje problematike iskanja podatkov in sposobnost optimizacije njihove uporabe v multimedijskih storitvah.

 • razumevanje priprave vidnih sporočil, tridimenzionalne računalniške grafike ter animacije.