Seminar iz načrtovanja in razvoja programske opremev telekomunikacijah

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64300Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Predavanja nudijo študentu pregled osnovnih pojmov in konceptov objektnega programiranja. Podani so temeljni principi in pravila načrtovanja in zasnove programske opreme v telekomunikacijah, pravila učinkovitega pisanja razumljive programske kode z ustrezno dokumentacijo, modularnega načina pisanja programske kode s sprotnim testiranjem posameznih modulov, mehanizmi sledenja verzijam programske kode, timski način dela, učinkovito testiranje in preverjanje robustnosti programske kode in iskanje ter odpravljanje napak.

V nadaljevanju študent s pomočjo mentorja izbere razvojni projekt znotraj področja, ki ga najbolj zanima: programska oprema za osebni računalnik, prenosno napravo, namensko multimedijsko napravo, mobilni telefon, razvoj napredne internetne aplikacije, itd. Študentski projekt je lahko del realnega industrijskega projekta za določeno podjetje in ustanovo. Prav tako je možno sodelovanje večjega števila študentov na skupnem projektu, pri čemer so točno določeni cilji in naloge posameznega študenta. Pri projektni nalogi študent po potrebi sam poglobi specifična znanja posameznega programskega okolja ali jezika.

Rezultate naloge študent predstavi in demonstrira mentorju in drugim študentom na izbrani smeri.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je pridobitev praktičnih izkušenj in znanj s področja načrtovanja in razvoja programske opreme za različne telekomunikacijske sisteme. Poudarek je na samostojnem projektnem delu, ki vsebuje identifikacijo problema, načrtovanje rešitve, implementacijo, sledenje verzijam, pripravo dokumentacije, testiranje in razhroščevanje.

Predvideni študijski rezultati:

  • Poznavanje osnovnih postopkov in konceptov pri načrtovanju in razvoju programske opreme v telekomunikacijah in sposobnost njihove uporabe v praksi.
  • Samostojna izdelava praktičnega izdelka (aplikacije) in predstavitev njegovega delovanja.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, laboratorijske vaje s praktičnimi demonstracijami, mentorsko vodeno projektno delo

Gradiva

  1. Steve McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, 2004.
  2. Priročniki za posamezne programske jezike (odvisno od izbranega projekta)
  3. Specifikacija določene telekomunikacijske opreme in protokolov (odvisno od izbranega projekta)Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije