Konstruiranje električnih strojev

Visokošolski učitelji: Miljavec Damijan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64310Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljene vse študijske obveznosti iz nižjih letnikov.

Vsebina:

Koncept elektromagnetnega konstruiranja električnih strojev in določanje njihovih osnovnih parametrov. Konstruiranje magnetnega kroga. Konstruiranje električnega kroga. Teorija in uporaba metode končnih elementov pri konstruiranju električnih strojev. Uporaba razvojnih programskih paketov pri konstruiranju električnih strojev. Izračuni parametrov nadomestnega vezja in izhodnih karakteristik asinhronskega stroja, sinhronskega stroja, električnega stroja s trajnimi magneti, reluktančnega stroja ter najnovejših tipov električnih strojev iz njihovih geometrijskih podatkov. Izračuni izgub v železu in bakru ter določanje izkoristka konstruiranih električnih strojev. Uvod v optimizacijske postopke pri konstruiranju električnih strojev.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je pridobiti teoretična znanja potrebna za konstruiranje električnih strojev. Spoznati in uporabljati razvojne programske pakete pri konstruiranje električnih strojev. Usposobiti študenta za sintezo in analizo geometrijskih modelov električnih strojev ter z njihovo uporabo analizirati stacionarna in prehodna elektromagnetna ter elektromehanska stanja.

Predvideni študijski rezultati:

Poudarek je na aplikativnih znanjih in razumevanjih, ki jih bodoči projektant oziroma uporabnik potrebuje pri oblikovanju električnih strojev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje v obliki projektov.

Gradiva

 1. Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valeria Hrabovcova: Design of Rotating Electrical Machines, ISBN-13: 978-1118581575 ISBN-10: 1118581571 Edition: 2nd December 31, 2013
 2. Bianchi Nicola: Electrical machine analysis using finite elements, Boca Raton : Talor & Francis, cop. 2005.
 3. Željeznov, Miljutin: Osnove teorije elektromagnetnega polja, Ljubljana, FE, 1981.
 4. Anton R. Sinigoj: ELMG, Ljubljana, FE, 1996.
 5. A Monti, F Ponci, M Riva: Electrical machine theory through finite element analysis, 2007.
 6. J. R. Hendershot, T.J.E. Miller: Design of brushless permanent magnet motors, Clarendon press 1994.
 7. Jereb Peter, Damijan Miljavec: Vezna teorija električnih strojev, Založba FE in FRI 2008
 8. Drago Dolinar, Štumberger Gorazd: Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov,FERI, Maribor, 2002
 9. Drago Dolinar, Peter Jereb: Splošna teorija električnih strojev, FERI, Maribor,1995. Maribor,1995Zagradišnik Ivan, Slemnik Bojan: Električni rotacijski stroji, Maribor, 2001.
 10. Damijan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji – temeljna znanja, Ljubljana, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika