Modul A

Osnovni cilji modula
Seznaniti študenta s pristopi in postopki identifikacije ter z uporabo inteligentnih sistemov pri preiskovanju podatkov, optimizaciji in vodenju, pri čemer bo glavni poudarek na primerih dobre prakse.

Predmeta modula

Inteligentni sistemi za podporo odločanju

Predmet prikaže področje inteligentnih sistemov, poda osnovne metode inteligentnega modeliranja sistemov, osnove optimizacijskih postopkov kot gradnikov identifikacije, seznani z osnovami metod inteligentnega vodenja sistemov in prikaže primere uporabe inteligentnih sistemov.
elektrotehnika2st1


Po uvodni predstavitvi področja inteligentnih sistemov za podporo odločanju bodo obravnavane metoda glavnih komponent, metode evolucijskega računanja, nevronske mreže, mehki (fuzzy) sistemi ter pristopi z metodami rojenja. Z obravnavanimi metodami bomo eksperimentirali na vajah , ki bodo potekale na programskem paketu Matlab-Simulink z dodatnimi knjižnicami (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems – ANFIS in Neural Network Toolbox).

Identifikacija

Predmet prikaže področje identifikacije dinamičnih sistemov na osnovi merjenih podatkov. Pri predmetu bomo spoznali različne postopke ocenjevanja parametrov v statičnih in dinamičnih sistemih s poudarkom na ovrednotenju vpliva motenj. Predavanja se bodo ves čas dopolnjevala s praktičnimi primeri identifikacije. Kakovost identificiranega modela je zelo odvisna od nastavitve načrtovalskih parametrov, zato bomo temu vidiku posvetili posebno pozornost in prikazali primere dobre in slabe prakse identifikacije sistemov.
elektrotehnika2st2

Po uvodu na področje identifikacije bomo obravnavali nekatere koncepte teorije signalov in teorije sistemov. Kasneje bomo spoznali metodo najmanjših kvadratov in njene izpeljanke, ki jih uporabljamo za ocenjevanje parametrov sistema. Nadalje bomo obravnavali metode identifikacije neparametričnih modelov, prikazali probleme identifikacije nestabilnih sistemov in probleme identifikabilnosti v zaprti zanki ter seznanili slušatelje s praktičnimi problemi identifikacije. Na laboratorijskih vajah bodo študenti obravnavane metode praktično preizkusili tudi na realnih napravah.

Področja uporabe
Obravnavane metode in postopki so uporabni za namene vodenja, optimizacije in planiranja, spremljanja in nadzora delovanja sistemov, zaznavanja in diagnostike napak. Področje uporabe so procesna tehnika, avtonomni mobilni sistemi, sistemska informatika in logistika, proizvodni management, biološki sistemi in ostala.

elektrotehnika2st3