Modul E

Cilj modula E je podati študentom širši pogled na problem oskrbe z energijo. Podane bodo osnovne značilnosti, tehnične možnosti izkoriščanja ter ekonomske kazalce in perspektive pri izrabi primarnih energentov  tako globalno kot v slovenskem prostoru. Razložene bodo prednosti in omejitve uporabe sonaravnih virov za zadovoljevanje energetskih potreb.

Poseben poudarek vsebine je namenjen alternativnim virom električne energije, njihovi uporabi ter možnosti njihovega vključevanja v elektroenergetski sistem v luči kakovosti električne energije in stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Modul e

 

Predmet Alternativni viri električne energije in energetski trgi: Študenti se bodo seznanili s tehnologijami pridobivanja električne energije iz alternativnih virov in primerjavo s konvencionalnimi načini. Poudarek je na tehnologijah, načinu pretvorbe energij v električno energijo. Študentje bodo spoznali tehnične, ekonomske in okoljevarstvene vplive tehnologij pridobivanja električne energije iz alternativnih virov. 
Študenti se pri predmetu spoznajo z modeli trga, ki povezujejo električno in ostale vrste energije. Spozna mehanizme trga, vloge udeležencev na trgu ter strategije prodaje in nakupa energije. Posebej se seznani z obvladovanjem tveganj s pomočjo finančnih inštrumentov. 

Predmet Energetika:  Vloga izkoriščanja energetskih virov pri razvoju civilizacije in družbe, globalni pogled na problematiko oskrbe z energijo, razdelitev energetskih virov in osnovne energetske pretvorbe. Viri energije ter njihov nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji. Dileme in tehnične težave zadovoljevanja energetskih potreb z energijo iz sonaravnih virov, vpliv energetskih pretvorb na okolje, ekonomsko ovrednotenje zadovoljevanja energetskih potreb, pogled v prihodnost.