Ambientna inteligenca (FE)

Visokošolski učitelji: Zajc Matej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64M26Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

 • Uvod v ambietno inteligenco: principi; pristopi; vmestitev v področje multimedije; terminologija; definicije
 • Ambient v kontekstu percepcije in kreacije multimedijskih vsebin
 • Ambientna inteligenca: vsenavzoče tehnologije v odnosu do uporabnika: aplikacija multimedijskih tehnologij v različnih pametnih okoljih; razumevanje razvoja mentalnega modela uporabnika v inteligentnih okoljih
 • Določanje konteksta: določanje kaj je relevanten kontekst za dano aktivnost; določitev potrebnih senzorjev in informacijskih virov; obdelava; komunikacija
 • Tehnologije, ki uporabniku omogočajo aktivnosti v izbranih kontekstih: vseprisotno računalništvo; vgrajeni sistemi; senzorji; IKT tehnologije
 • Uporabnik: interakcija z okoljem; razvoj mentalnega modela, modalnosti, kanali
 • Komunikacija človek-ambient: vmesniki; vhodno-izhodne naprave; zajem podatkov o uporabniku in okolici; modalnosti; personalizacija; povezljivost
 • Kontekstno odvisno računanje, kontekst in vzorci obnašanja uporabnikov
 • Uporaba v multimedijskih storitvah: varnost in zasebnost v inteligentnih okoljih
 • Raziskovalno delo na izbranih aplikativnih področjih: dom; zabava; učenje; profesionalna okolja; različne skupine uporabnikov; analiza in določitev zahtev
 • Praktično delo: načrtovanje inteligentnega okolja za izbrani problem; uporaba tehnik za načrtovanje interakcije; predstavitev prototipa uporabniške interakcije s sistemom; ovrednotenje rešitev

Cilji in kompetence:

Spoznati pomen ambientne inteligence v multimediji ter aktivno uporabljati pridobljeno znanje za razvoj samostojnih rešitev. Razumevanje ambientne inteligence v sodobnih multimedijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Obvladovati podatkovno pot od senzorja do rezultatov ambientne inteligence. Poznavanje konceptov in gradnikov arhitektur ambietne inteligence. Razumevanje vloge vsenavzoče tehnologije in uporabo v sodobnih storitvah.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Znanje in razumevanje: Poznavanje tehnologij ambietne inteligence v interakciji z uporabnikom.

Uporaba: Uporaba v sklopu razvoja vmesnikov in interakcije človek-računalnik ter razvoju multimedijskih storitev.

Refleksija: Zmožnost izboljševanja pristopov

modeliranja in načrtovanja vmesnikov in interakcije.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnosti analize obstoječih produktov in načrtovanje lastnih rešitev, uporabe literature in drugih virov, uporaba tehnologij, samostojno reševanje problemov, delo v interdisciplinarnih timih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s podporo avdio-vizualne opreme, praktične demonstracije in samostojne seminarske naloge. Delo posamezno in v skupinah. Praktično delo in vrednotenje produktov.

Gradiva

 1. Aghajan, Hamid, Juan Carlos Augusto, and Ramón López-Cózar Delgado, eds. Human-centric interfaces for ambient intelligence. Academic Press, 2009. (izbrana poglavja)
 2. Julie A. Jacko (Ed.). Human-Computer Interaction Handbook (3rd Edition). CRC Press, 2012.
 3. Benyon, David, Designing interactive systems, Addison Wesley, 2010.
 4. Fariba Sadri. 2011. Ambient intelligence: A survey. ACM Comput. Surv. 43, 4, Article 36 (October 2011), 66 pages. DOI=10.1145/1978802.1978815Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija