Uporabniku prilagojena komunikacija (FE)

Visokošolski učitelji: Košir Andrej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M22Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

 • Uvod v uporabniku prilagojeno komunikacijo (principi, pristopi, povezana področja, terminologija)
 • Uporabniško prilagajanje, uporabniki, storitve, nivoji prilagajanje, inteligenca v adaptaciji)
 • Komunikacija med uporabniki in storitvami (modalnosti, kanali, komunikacijski vzorci in tipi interakcije, socialna interakcija, naravna komunikacija)
 • Socialna inteligenca in storitve (uvod, kognitivni vidiki adaptacije, socialno zavedno računanje)
 • Na kaj prilagajamo (kontekst, osebnost, razpoloženje, čustva)
 • Kako prilagajamo – uporabniško modeliranje in priporočilni sistemi (vsebinsko in skupinsko filtriranje, hibridni pristopi, modeliranje preferenc)
 • Zajem podatkov o uporabniku in analiza (tipi, impliciten in ekspliciten zajem, zajem v realnem času)
 • Personalizirane storitve (dobre prakse v izbranih domenah, primeri, kritično ovrednotenje)
 • Ovrednotenje in poskusi z uporabniki (mere, načrtovanje poskusov, ovrednotenje z uporabniki v središču, procedure, interpretacija)
 • Zaščita vsebin v uporabniku prilagojenih storitvah (osnovni problemi, varnost v načrtu)
 • Raziskovalne aktivnosti in izzivi v prihodnosti

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati celovit pogled v uporabniku prilagojeno komunikacijo. Študentje bodo obvladali principe, postopke in vodila v načrtovanju, analizi in ovrednotenju uporabniku prilagojene komunikacije.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Poznavanje konceptov uporabniškega prilagajanja: uporabniki in modeli uporabnikov, priporočilnih sistemov, konteksta in uporabniškega prilagajanja, vloge osebnosti, razpoloženja in čustev in vloge socialne inteligence. Poznavanje postopkov zajema podatkov o uporabniku ter njihove analize z namenom

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje z ustnim zagovorom, domači projekti.

Gradiva

 1. J. A. Jacko: Human-Computer Interaction Handbook, CRC Press, 2012.
 2. A. Dix, J. E. Finlay, G. D. Abowd, R. Beale: Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 2004.
 3. F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira, P. B. Kantor: Recommender system handbook, Springer, 2011.
 4. Jonathan Lazar and Jinjuan H. Feng: Research Methods in Human-Computer Interaction
 5. M. Tkalcic, B. de Carolis, M. de Gemmis, A. Odić, A. Košir: Emotions and Personality in Personalized Services, Springer 2016 (in print).Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija