Komunikacija človek računalnik (FRI)

Visokošolski učitelji: Jager Franc
Koda predmeta: 63550Opis predmeta

Vsebina:

Predavanja:

 • Sposobnosti človeka (spomin in učenje, zaznavanje, poznavanje).
 • Vrste komunikacije človek računalnik (KČR) (vhodni modeli, izhodni modeli).
 • Pravila načrtovanja za KČR (principi, navodila).
 • Vzorec model-pogled-nadzornik.
 • Glasovni vmesniki.
 • Komunikacija možgani računalnik in elektroencefalogram.
 • Načrtovanje neinvazivnega vmesnika možgani računalnik (VMR).
 • Mednarodna referenčna podatkovna baza za načrtovanje VMR (EEGMMI DS - EEG Motor Movement/Imagery DataSet).
 • Izločanje časovno prostorskih značilk.
 • Spektralna analiza (časovno frekvenčne predstavitve, parametrično modeliranje).
 • Klasifikacija časovno prostorskih značilk.
 • VMR s strojnim učenjem.
 • VMR aplikacije (pomikanje kurzorja, črkovanje, komunikacija za hendikepirane).

Vaje:

 • Utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi s primeri.
 • Predstavitev tipičnih aspektov načrtovanja aplikacij KČR.

Domače naloge:

Študentje izdelajo tri projekte oziroma aplikacije in vsakega od njih zagovarjajo učitelju. Te projekte lahko študentje opravljajo tudi pri vajah ob pomoči učitelja.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati splošni vpogled v področje interakcije med človekom in računalnikom. Študentje naj razumejo širok razpon konceptov pri komunikaciji med človekom in računalnikom ter naj so sposobni uporabiti principe, navodila in tehnike načrtovanja za: načrtovanje interaktivnih aplikacij in uporabniških vmesnikov, s posebnim poudarkom na komunikaciji možgani računalnik, za njihovo analizo in evaluacijo.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Poznavanje osnovnih konceptov komunikacije človek računalnik; poznavanje konceptov interakcije; poznavanje principov, navodil in postopkov načrtovanja interaktivnih aplikacij ter vmesnikov; poznavanje postopkov njihovega vrednotenja.

Uporaba:

Uporaba znanj področja komunikacije med človekom in računalnikom pri načrtovanju in vrednotenju interaktivnih aplikacij.

Refleksija:

Pridobitev lastnih izkušenj o dobrih in slabih vmesnikih z ozirom na splošno sprejeta navodila in standarde tega področja. Pridobitev kritičnega odnosa do načrtovanja vmesnikov in interakcije. Znanje o dobro in slabo načrtanih uporabniških vmesnikih, skupaj z znanjem principov interakcije in navodil omogoča jasno razumevanje o tem kaj je narobe z vmesnikom, kako je interakcija lahko izboljšana in kako razviti boljši vmesnik.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

Znanja tega predmeta se ne omejujejo le na načrtovanje interaktivnih aplikacij in vmesnikov pač pa vključujejo tudi študije ljudi in računalniških tehnologij ter kako eni in drugi vplivajo drug na drugega. Področje komunikacije med človekom in računalnikom je večdisciplinarno področje, ki povezuje tudi nekatere elemente analize sistemov, razvoja programske opreme, računalniške grafike, digitalnega procesiranja signalov, umetne inteligence, kognitivnih znanosti, psihologije, sociologije in ergonomije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje z ustnimi zagovori, domače naloge. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah in domačih nalogah.

Gradiva

 1. Norman K L: Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction, 2008, Cambridge.
 2. Norman D A: The Design of Everyday Things, 2002, Basic Books.
 3. Erickson, McDonald: HCI Remixed; Essay on Work that Have Influenced the HCI Community, 2008, The MIT Press.
 4. Cooper, Reimann, Cronin: About Face 3; The Essentials of Interface Design, 2007, Wiley Publishing, Inc.
 5. Benyon, Designing Interactive Systems; A comprehensive guide to HCI and interaction design, 2010, Addison Wesley.
 6. Sornmo, Laguna: Biological Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications, 2005, Elsevier, Inc.
 7. Sanei, Chambers: EEG Signal Processing, 2007, Wiley.
 8. Stone, Jarett, Woodroffe, Minocha: User Interface Design and Evaluation 2005, Morgan Kaufmann.
 9. Selected articles from journals (Schalk, McFarland, Hinterberger, Birbaumer, Wolpaw: BCI2000: A General-Purpose Brain-Computer Interface (BCI) System, IEEE TBME, Vol. 51, No. 6, pp. 1034-1043, June 2004.; Wolpaw, McFarland: Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain-computer interface in humans, PNAS, Vol. 101, No 51, pp. 17849-17854, Dec. 2004.)