Vpisni pogoji in vpis

VPIS V Š. L. 2021/2022

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2021/2022. Rok za prijavo kandidatov je do 31. avgusta 2021. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili pa sprejema Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana.

Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih): sreda, 16. september 2021, do 12. ure oddano na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. 

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov, komunikacijskih sistemov, internetnih protokolov ter lastnosti multimedijskih vsebin, izveden: objavimo naknadno.

 

V interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se lahko vpiše, kdor:

  1. ima opravljen študij prve stopnje ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo),
  2. ima opravljen študij prve stopnje s področja ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni zajeto pod a) in je pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE,
  3. ima končano enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah a) in b), v tujini.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • povprečno oceno, doseženo na študiju I. stopnje (20 % točk),
  • rezultate izbirnega izpita (80 % točk).

 

Za študijsko leto 2021/22 je razpisanih 30 vpisnih mest za redni študij ter 3 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU.

 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentu se v procesu izobraževanja lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Multimedija. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne 29. 5. 2007.

 

Pogoji za dokončanje študija
Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 120 kreditnih točk, vključno z magistrskim delom. Študijski program nima ločenih posameznih delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.