Vpisni pogoji in vpis

Podrobnejši podatki o vpisu v študijskem letu 2022/2023 so dosegljivi na spletni strani programa Uporabna statistika.

Za študijsko leto 2022/23 je razpisanih 20 vpisnih mest za redni študij ter 2 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU in 4 mesta za vzporedni študij.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2021/2022. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ,
Kandidati elektronsko prijavo in dokazila vlagajo izključno v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in

2) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena v eVŠ.

Rok za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje je do 19. avgust 2021.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija.

 

VPISNI POGOJI:

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja.

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na:

  • povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje, brez diplome (30%)
  • rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja logike, maturitetnega znanja matematike, splošno znanje verjetnosti ter statistične pismenosti (70%).

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu .

Merila za prehode med programi

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na študijskem programu druge stopnje Uporabna statistika.

Prehod je mogoč iz:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • univerzitetnih študijskih programov po starem programu.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in za vsakega kandidata posebej določil obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program, in opredelil letnik, v katerega lahko kandidat prehaja oziroma vsebine, ki se mu priznajo.